Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

The Valdoltra bedrest study: Effects of 35 days of horizontal bedrest on the function of peripheral blood vessels, the thermoregulatory system and on the function and structure of the musculoskeletal system.

The Valdoltra bedrest study: Effects of 35 days of horizontal bedrest on the function of peripheral blood vessels, the thermoregulatory system and on the function and structure of the musculoskeletal system. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eiken Ola (editor), Mekjavic Igor (editor)
Ort: Stockholm
Sidor: 60
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0748--SE)
Nyckelord Accelerationsfysiologi, artärer, bendensitet, huttring, muskelatrofi, simulerad tyngdlöshet, skelettmuskulatur, svettsekretion, termoreglering, vaskulära tryck-distensionssamband, vener, acceleration physiology, arteries, bone density, muscle atrophy, simulated weightlessness, skeletal muscles, shivering, sweating, thermoregulation, vascular pressure-distension relationship, veins
Sammanfattning Tio friska försökspersoner undersöktes vad gäller effekter av 5 veckors sängbundenhet (SB) i horisontalläge på kardiovaskulära, muskuloskelettala och temperaturregulatoriska funktioner. SB minskade tvärsnittsytan och styrkan i benens extensormuskler. Styrkenedsättningen, men inte atrofien, var lika uttalad i höft- som i knäextensorerna, vilket talar för att framtida heltäckande, kvantitativa undersökningar rörande lokomotorfunktion efter inaktivitet/immobilisering bör omfatta nedre extremitetens alla leder. SB potentierade värmeavgivning (ökad svettsekretion och minskad köldinducerad vasokonstriktion) och hämmade värmeproduktionen (huttring), under immersion i 28°C vatten, talande för att långvarig SB, och sannolikt även långtidsvistelse i rymden kan hämma upprätthållandet av normal kroppstemperatur under köldexposition. SB förvärrade den smärta som framkallas av uttalat förhöjda lokala kärltryck, vilket talar för att man kan förvänta sig ökad incidens G-inducerad armsmärta hos piloter som återupptar flygning efter en tids sängbundenhet. SB potentierade tryckbetingade diameterökningar i benens artärer, arterioler och vener, och i mindre utsträckning, i armarnas artärer och vener. Sannolikt utgör sådan markant ökning av tryckdistensionen i nedre extremitetens kärl en viktig underliggande mekanism till de reduktioner i ortostatisk- och +Gz-tolerans som framkallas av långvarig SB eller långtidsvistelse i rymden.
Abstract Effects of 5 weeks of horizontal bedrest on cardiovascular, musculoskeletal and thermoregulatory functions were studied in 10 healthy subjects. Bedrest decreased cross-sectional area and strength in the extensor muscles of the legs. The strength reduction, but not the atrophy, was as prominent in the hip- as in the knee-extensor muscles, suggesting that comprehensive quantitative studies on locomotor function after inactivity should include all joints of the lower extremities. Bedrest potentiated heat loss (increased sweating rate and decreased cold-induced vasoconstriction) and attenuated heat production (shivering), during immersion in 28°C water, suggesting that prolonged bedrest, and perhaps prolonged sojourns in space, may impair maintenance of normothermia in high heat-loss conditions. Bedrest increased the pain induced by markedly elevated local intravascular pressures in the arms and legs, which confirms the notion that G-induced arm pain may be aggravated in pilots returning to flying duty after being bedridden for a prolonged period. Bedrest potentiated pressure-induced increments in the diameters of arteries, arterioles and veins of the legs and, to a lesser extent, in the arteries and veins of the arms. Presumably, such marked increments in the pressure distension of the vessels in the lower limbs constitutes a salient mechanism underlying the reductions in orthostatic- and +Gz-tolerances following prolonged bedrest or space missions.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182