Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A unified formalism and two methods for FDTD-calculations of plane periodic antenna arrays.

A unified formalism and two methods for FDTD-calculations of plane periodic antenna arrays. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Pettersson Leif
Ort: Linköping
Sidor: 30
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0749--SE)
Nyckelord FDTD, periodiska strukturer, FDTD, periodic strudtures
Sammanfattning Rapporten beskriver studier angående hur Finita Differensmetoder i TidsDomänen (FDTD) kan användas för att beräkna det elektromagnetiska fältet i plana periodiska gruppantenner. Gruppantennerna exciteras på ett sådant så att en enhetscellanalys kan tillämpas. Två slag av excitationer som gör en sådan enhetscellanalys möjlig är tidsskiftexcitation respektive argumentskiftexcitation. En grundtanke i rapporten är en definition av begreppet enhetscell, vilken beskrivs som en "torus-rumtid" med två slutna dimensioner, och med egenskaper som beror av excitationen hos gruppantennen. Genom att skapa en sådan rumtid, och placera ett antennelement i den, fås ett ekvivalent elektromagnetiskt problem till det ursprungliga fallet med en argumentskift- eller tidsskift-matad oändlig struktur. Att finna FDTD-metoder för plana periodiska gruppantenner, som är argumentskift eller tidsskift matade, är därför ekvivalent med att hitta FDTD-metoder för en torus-rumtid (innehållande ett antennelement). I rapporten härleds några sådana metoder genom att diskretisera fältekvationssystem som är uttryckta i för torusrumtiden lämpliga koordinater.
Abstract The report describes studies regarding how Finite Difference-Methods in the Time-Domain (FDTD) can be used to calculate the electromagnetic fields of plane periodic antenna arrays. The arrays are excited in such a way that a unit cell analysis can be applied. Two kinds of excitations, which render possible such a unit cell analysis are time shift excitation and argument shift excitation. A basic idea in the report is a definition of the concept unit cell, which is described as a torus space-time with two closed dimensions, and whose properties depend on the excitation of the antenna array. By creating such a spacetime, and putting an antenna element in it, we get an equivalent electromagnetic problem to the original case with an argument shift- or time shift-excited infinite structure. Considered in this way the problem of finding FDTD-methods for plane periodic antenna arrays, which are argument shift or time shift excited, is therefore equivalent to finding FDTD-methods for a torus space time (with an antenna element in it). Such methods are derived in the report, by first expressing the field equations in suitable coordinates of the torus space-time, and then discretizising these equations.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182