Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Analysis of LFM pulses received by a hydrophone array in shallow water.

Analysis of LFM pulses received by a hydrophone array in shallow water. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Thorén Patrik
Ort: Stockholm
Sidor: 18
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0755--SE)
Nyckelord Undervattensakustik, ljudutbredning, strålteori, reflektionskoefficient, underwater acoustics, sound propagation, ray theory, reflection coefficient
Sammanfattning Rapporten presenterar en analys av linjära FM-pulser upptagna med en vertikal 8-elements hydrofonarray, på grunt vatten i Stockholms skärgård, maj 2001. Vattendjupet vid försöksområdet varierade mellan 28 och 42 m och pulserna kom från en isotropisk ljudkälla med avstånd 50 till 700 m från mottagaren. Ljudkällan befann sig på 5 och 27 m djup. Syftet med experimentet var att (i) identifiera multipla ankomster i data och uppskatta ankomsttiderna med hjälp av pulskompressionsteknik med replikakorrelation. (ii) identifiera utbredningsvägar hos de observerade ankomster med hjälp av ljudutbredningsmodellering med strålteori. (iii) om möjligt, uppskatta bottnens reflektionskoefficienter ur ankomster från bottenreflektioner för att komplettera tidigare analyser vid experimentområdet. Identifiering av olika ankomster lyckades i några fall. För de flesta experimenten kunde ej ytekot separeras från den direkta ankomsten. För de experiment där separation lyckades passade de medelst ljudutbredningsmodeller uträknade ankomsttiderna väl med observerade data. Ankomster från botteneko kunde ej detekteras, förutom möjliga ekon från stora objekt, liggande på botten långt från hydrofon-källa-linjen.
Abstract The report presents an analysis of linear FM pulses collected by a vertical 8-hydrophone receiver array in shallow water in the Stockholm archipelago in May 2001. The water depth at the trial site varied from 28 to 42 m, and the pulses were from an omnidirectional source at ranges 50 to 700 m from the receiver array. The source was located at depths 5 and 27 m. The purpose of the experiment was to (i) identify multiple arrivals in the data and estimate the arrival times, using pulse compression techniques by replica correlation. (ii) identify the propagation paths of the observed arrivals using sound propagation modelling by ray theory. (iii) if possible, estimate reflection coefficients at the seabed from bottom-reflected arrivals as a compliment of previous analyses with other techniques at the site. The data allowed identification of different arrivals in a few cases. For most experimental setups, surface echo arrivals could not be separated from direct arrivals. For the experiments where arrival separation could be done, the arrival time estimates from the sound propagation model fit the data well. Bottom echo arrivals could not be detected, except possible echoes of large bottom objects, located far from the experimental track.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182