Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Bredbandiga rekonfigurerbara aktiva effektdelare/kombinerare för multifunktionssystem.

Bredbandiga rekonfigurerbara aktiva effektdelare/kombinerare för multifunktionssystem. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Alfredson Mattias, Samuelsson Carl, Nilsson Tony, Ouacha Aziz
Ort: Linköping
Sidor: 23
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0762--SE)
Nyckelord rekonfigurerbar, bredbandig, MIMIC, pHEMT, multifunktion, aktiv effektdelare, aktiv effektkombinerare, reconfigurable, broadband, multifunction, active power splitter, active power combiner
Sammanfattning Denna rapport beskriver arbetet som utförts inom ett projekt kallat REKON. Syftet är att studera en typ av analoga rekonfigurerbara kretsar. De kretsar som studerats inom REKON projektet är rekonfigurerbara bredbandiga aktiva effektdelare och effektkombinerare i MMIC (Monolithic Microwave Integrated Circuits) utförande för multifunktionsantenner. Ett flertal framtida militära plattformar kommer i framtiden att vara försedda med ett kombinerat system för radar, kommunikation och telekrig (EW). Detta kan kallas ett multifunktionsantennsystem (MFA-system) med en gemensam uppsättning lobformande nätverk, sändar/mottagar-moduler och antenn. En lösning för ett gemensamt rekonfigurerbart lobformande nätverk erhålls genom en kombination av ett antal av de av oss föreslagna rekonfigurerbara effektdelama/kombinerarna. Rekonfigurerbarhet behövs ej enbart i fördelningsnätet för lobformning utan även i effektförstärkarsteget närmast antennelementen. En rekonfigurerbar effektförstärkare ger då en möjlighet att reducera radarmålytan för avstängda delar av aperturen genom att rekonfigurera förstärkarsteget till en adaptiv terminering för antennelementet. Konceptet som har visat sig framgångsrikt i praktiken medför att vi tagit ett steg närmare visionen om multifunktionsantenner som om de realiseras kommer att medföra såväl ökad funktionalitet som minskade totalkostnader och minskad radarmålarea för systemen. Forskningsresultaten kommer svensk försvarsindustri till nytta genom bl a samarbetsprojekt som MFA (MultiFunktionsAntenner) och ESGAS.
Abstract This report describes the work performed within a project named REKON. The purpose is to study one type of analog reconfigurable circuits. The circuits considered in REKON are reconfigurable broadband active power splitters and power combiners in MMIC (Monolithic Microwave Integrated Circuits) technology intended for multifunction antennas. A number of future military platforms will be composed of a combined system for radar, communication and electronic warfare (EW). This can be called a multifunction array antenna system (MFA-system) with a common set of beamforming circuitry, transmit/receive modules and antenna aperture. A solution for a common reconfigurable beamforming network can be achieved by a combination of a number of the proposed reconfigurable powersplitters/combiners. Reconfigurability is not only needed in the feed network of a beamformer but also in the power amplifier stage close to the antenna aperture. A reconfigurable power amplifier then allows for the possibility of reducing the radar cross section (RCS) for parts of the antenna aperture that is switched off. This is achieved by reconfiguring the amplifier stage into an adaptive termination for the antenna element. The concept, which has proven to be successful in practice leads to the conclusion that we have taken one step further towards the vision of multifunction antennas which, if they are realised, will give both increased functionality and reduced total cost as well as decreased radar cross section for the systems. The research results will be of use to Swedish defence industry through joint projects like MFA (MultiFunction Antennas and ESGAS.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182