Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Betydelse av provpreparering vid mikrokalorimeteranalyser av nitrocellulosakrut.

Betydelse av provpreparering vid mikrokalorimeteranalyser av nitrocellulosakrut. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Bemm Elisabeth
Ort: Stockholm
Sidor: 25
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0763--SE)
Nyckelord Mikrokalorimetri, nitrocellulosakrut, provpreparering, fyllnadsgrad, fukthalt, heat flow calorimetry, nitrocellulose propellant, sample preparation, filling grade, moisture content
Sammanfattning Betydelsen av fyllnadsgrad av prov i provbehållaren samt provets fukthalt på resultaten av mikrokalorimeteranalyser (MK-analyser) av nitrocellulosakrut har studerats. Skillnaden i den utvecklade effekten samt avgivna energin är liten mellan delprov med olika fyllnadsgrad men skillnaderna ökar med ökande analystemperatur. Fyllnadsgraden visade sig också ha större betydelse vid MK-analyser av dubbelbaskrut än av enkelbaskrut. Eftersom betydelsen av fyllnadsgraden är störst för initialeffektens storlek och mindre under den återstående analystiden rekommenderas att de gränsvärden som för närvarande används vid MK-analyser och som baseras på initialeffekternas storlek kompletteras med ett gränsvärde för avgiven energi under hela analysen. Fuktbehandling ger en klart ökad effektutveckling för alla de analyserade kruten. För att varken överdriva eller underskatta riskerna vid fortsatt lagring av analyserade krutpartier föreslås fuktkonditionering av krutproverna före analys. Vidare undersökningar skulle krävas för att utreda hur en sådan fuktkonditionering lämpligast skulle kunna utföras.
Abstract The importance of filling grade in the sample container as well as the moisture content of the sample at heat flow calorimeter analyses of nitrocellulose propellants is studied. The differences in heat production rate and total amount of energy released are small between samples of different filling grade but the differences increase with increasing analysis temperature. The filling grade has also shown to be more important at analyses of double base propellants than for analyses of single base propellants. Since the importance of filling grade is more pronounced for the level of the initial heat production rate than for the remaining of the analysis it is recommended that the limits based on the level of initial heat production rate that are used for heat flow calorimetry analyses at present are supplemented by a limit for the total amount of energy released. An increased moisture content of the propellant sample results in a markedly increased heat production rate of all propellant lots analysed. To avoid exaggerating or underestimating the risks at continued storage of propellant lots it is proposed that the samples are conditioned at a specified relative humidity before the analyses. Further studies of how such a conditioning of the samples best can be carried out are required.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182