Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Distribuerat beslutsfattande i en dynamisk militär miljö.

Distribuerat beslutsfattande i en dynamisk militär miljö. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Lindoff Jenny
Ort: Linköping
Sidor: 102
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0767--SE)
Nyckelord naturalistiskt beslutsfattande, dynamisk miljö, expert, organisationsstruktur, mikrovärld, PC-spel, naturalistic decision-making, dynamic environment, expert, organisational structure, micro world, PC-game
Sammanfattning Människan ställs dagligen inför en mängd beslut. Att fatta beslut i dynamiska eller naturliga miljöer ställer höga krav på människan. Det är ofta mycket som står på spel, problemen är dåligt strukturerade, miljön är föränderlig och besluten måste fattas under tidspress. När flera personer ska fatta beslut tillsammans kan beslutsfattandet organiseras på olika sätt t.ex. genom en demokratisk eller en hierarkisk organisationsstruktur. Denna rapport undersöker huruvida en hierarkisk organisationsstruktur är bättre lämpad än en demokratisk, för experter och noviser, vid distribuerat beslutsfattande i en dynamisk militär domän. En experimentell studie genomfördes med studenter och officerare i en mikrovärld som skapats utifrån ett kommersiellt krigsstrategispel. I grupper om fyra personer skulle försöksdeltagarna utföra två militära uppdrag. Resultatet visar att studenterna eliminerade signifikant fler fiender än officerarna. Inga andra signifikanta skillnader erhölls. Resultatet kan ha påverkats av ett antal faktorer, studenterna hade t.ex. större vana av datorer, PC-spel och strategispel än officerarna.
Abstract People have to make decisions every day. Decision-making in dynamic or natural environments is very demanding. Often, a lot is at stake, the problems are not well defined, the environment can change and the decisions have to be made under time pressure. When several people have to make decisions together they can organise their decision-making in different ways, for example, the group can have a democratic or a hierarchical structure. This report examines if a hierarchical structure is better, for experts and novices, during decision-making in a dynamic military domain. An experimental study was performed with students and officers in a micro world that was created through a commercial strategic war-game. In groups of four, the subjects got two military assignments that they had to solve. The results show that the students eliminated significantly more enemies than the officers. No other significant differences were acquired. The results may have been influenced by a number of factors; the students had, for example, more experience with computers, PC-games and strategic games than the officers.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182