Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Expanding ADMIRE´s Aerodynamic Evelope for High Angels of Attack.

Expanding ADMIRE´s Aerodynamic Evelope for High Angels of Attack. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Vooren Anton
Ort: Stockholm
Sidor: 57
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0771--SE)
Nyckelord Hög alfa, anfallsvinkel, GAM, ADMIRE, delta, canard, ADMIRE, high angle of attack, aoa, modelling, GAM, simulation, delta, canard, close coupled
Sammanfattning Syftet bakom denna rapport är att utöka den aerodynamiska databasen för flygplansmodellen ADMIRE (Aero- Data Model In a Research Environment). Modellen beskriver en generisk delta-nosvingekonfiguration. Utvidgningen av enveloppen är fokuserad till anfallsvinkeln ( ). Den nya aerodynamiska databasen har utvecklats i enlighet med de senaste teorierna om hög-alfa aerodynamik för en så kallad "close-couplednosvinge-deltakonfiguration och har jämförts med databasen för X-31A. Modellens giltighet har ökats från 30° till 90° anfallsvinkel och inkluderar effekt från båda nosvingen och bakkantsrodren. Fundamentala bidrag till tippmomentet, normal- och tangential-kraften som funktion av anfallsvinkeln har inkorporerats i den ursprungliga databasen. Resultatet är en flygplansmodell med realistiska egenskaper och styrbarhet vid höga anfallsvinklar i longitudinell led, men med orealistiskt hög rollacceleration. Detta arbetet har utförts som ett examensarbete på Institutionen för Flygteknik/KTH och har utförts vid Avdelningen för Systemteknik/FOI.
Abstract The aim of this report is to expand the aerodynamic database of an aircraft model called ADMIRE (Aero-Data Model In a Research Environment). The aircraft is a generic canard-delta configuration and the expansion has focused on it´s angle of attack range. The new aerodynamic database is developed according to present theory on high angle of attack aerodynamic for close-coupled delta-canard configuration and compared with the X-31A aircraft. The angle of attack limit has been expanded from 30 degrees to 90 degrees and includes the effect of canard and elevon deflection. Fundamental increments of pitching moment, normal force and tangential force as functions of angle of attack have after the expansion been added to the original database. The result is an aircraft with realistic controllability and behaviour at high angles of attack in longitudinal direction, but with unrealistic roll accelerations. This report is a master´s thesis governed by the Department of Aeronautics at KTH and carried out on behalf of the Swedish Defence Research Agency.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182