Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 2002 för Försvarsmaktens koncernuppdrag Metod- och utredningsstöd.

Årsrapport 2002 för Försvarsmaktens koncernuppdrag Metod- och utredningsstöd. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ekström Thomas
Ort: Stockholm
Sidor: 34
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0775--SE)
Nyckelord Metoder, utredningar, värdering, perspektivplanering, beslutsunderlag, studier, modeller, operationsanalys, methods, analysis, assessment, planning, studies, models, operational research
Sammanfattning I föreliggande årsrapport redovisar FOI verksamheten inom Koncernuppdraget Metod- och utredningsstöd till Försvarsmakten. Forskningsområdet består dels av operationsanalysgrupper placerade inom olika delar av Försvarsmakten, dels av projekt som bedrivs inom FOI. Operationsanalysgrupperna har under året framförallt medverkat i perspektivplaneringen och studieverksamheten. Därutöver har medverkan skett i exempelvis den operativa planeringen, försvarsmaktsplaneringen och i förbandsverksamheten. Projektet ANABASIS har arbetat med modifieringar av modellverktyget för att kunna stötta Luftförsvarsstudien. Projektet LUST har presenterat en helhetssyn ledning och redovisat riktlinjer för utveckling av värderingsmetod för ledningsstrukturer. Nyttan för Försvarsmakten med den verksamhet som bedrivs inom forskningsområdet Metod- och Utredningsstöd kan sammanfattningsvis beskrivas som att den bidrager till att ett systematiskt underlag tas fram inför Försvarsmaktens beslut och övriga planering. Omsättningen under år 2002 var 48,0 Mkr, varav 31,0 Mkr avser operationsanalysgruppernas verksamhet.
Abstract In this annual report FOI reports on the work done for the Swedish Armed Forces during 2002 within the research area Assessment and Operational Research. The research area consists of Operational Research Groups, placed in different parts of the Swedish Armed Forces, and of research projects at FOI. The Operational Research Groups have primarily participated in the long term planning process and in different studies within the Swedish Armed Forces. The project ANABASIS has focussed on modifications that were necessary in order to support a new study at the Swedish Armed Forces HQ. The project LUST has presented guidelines for the development of a method for evaluation of command and control structures. The Swedish Armed Forces benefits from the research within the research area Assessment and Operational Research by the contributions to a systematic process before defence decisions. The 2002 turnover was 48.0 MSEK, of which 31.0 MSEK was the turnover for the Operational Research Groups.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182