Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 2002 avseende NBC-studier för FM och KBM.

Årsrapport 2002 avseende NBC-studier för FM och KBM. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Andersson Gustav
Ort: Stockholm
Sidor: 24
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0777--SE)
Nyckelord Kemiska stridsmedel, biologiska stridsmedel, radioaktivitet, indikering, sanering, riskmallar, kemvapenkonventionen, chemical warfare agents, biological warfare agents, detection, decontamination
Sammanfattning Rapporten sammanfattar FOIs verksamhet under 2002 inom FoT-området NBC-studier. Arbetet omfattar studier och forskning kring NBC-skydd som är specifika för Försvarsmaktens och KBM:s behov och utgör i de flesta fall en direkt tillämpning av och kunskapsöverföring från den anslagsfinansierade långsiktiga kunskapsuppbyggande verksamheten inom NBC-området. Inriktningen inom FoT-området är att o utforma och förbättra riskmallar för B- och C-stridsmedel. o utvärdera och utveckla en fluoremetrisk metod för detektion av B-aerosol. o delta med studier och viss utveckling vid integration av lednings- och beslutsstödsystem inom NBC. o ge underlag rörande NBC-skydd vid internationella insatser. o utvärdera nya hot i den breddade hotbilden som t ex konsekvenserna av terrorism och kriminalitet vid utnyttjande av NBC-ämnen. Den två-åriga studien rörande de miljö- och hälsorisker som personal kan utsättas för vid internationella operationer har avslutats under året. Fokus har legat på att utveckla och utvärdera ett antal VERKTYG som skulle kunna underlätta arbetet inför nya insatser i internationella missioner. I slutrapporten presenteras konkreta förslag till förbättrade rutiner för 1) underrättelse 2) rekognosering 3) rekrytering 4) utbildning 5) materielanskaffning och 6) provtagning. En studie om sanering av B-stridsmedel har genomförts under året. Resultaten visar att behovet av sanering av B-stridsmedel är högst varierande och helt beroende av det utspridda stridsmedlets karaktär. Merparten av de biologiska stridsmedlen avdödas så snabbt att sanering inte hinner bli aktuell. Undantaget är när sporer, t ex antraxsporer, spridits. Då är sanering nödvändig.
Abstract This report summarises the results of the research program NBC-studies at FOI during the fiscal year 2002. The work covers research and studies for the Armed Forces and the KBM concerning protection against NBC-weapons. The work has been directed towards o breathing hazards from clouds of chemical- and biological weapons. o detection of B-agents with fluorescence technique. o development of an NBC decision support system o NBC-protection related to international peace keeping operations. o study of consequences of terrorism and the use of NBC-agents. The study of health hazards related to international peace keeping operations has been finished during 2002. The final report presents concrete proposals to improved routines for 1) intelligence 2) reconnaissance 3) recruiting 4) training 5) acquisition of material and 6) sampling. A study of decontamination of B-agents has been performed during 2002. The results show that the need for decon is highly variable and totally dependent on the type of agents that has been released. Most agents are self decontaminated so quickly that decontamination is not necessary. The exception is when spores, for example anthrax, have been released. At such an occasion decontamination is always needed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182