Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Användning av metodik för livscykelanalyser i upphandlingsprocessen av försvarsmateriel.

Användning av metodik för livscykelanalyser i upphandlingsprocessen av försvarsmateriel. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hochschorner Elisabeth, Finnveden Göran
Ort: Stockholm
Sidor: 32
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0786--SE)
Nyckelord upphandling, livscykelanalys, förenklad livscykelanalys, livscykelkostnad, försvarsmateriel, offentlig upphandling, purchasing, life cycle assessment, simplified life, cycle assessment, life cycle costing, defence materiel, public purchasing, Försvarsanalys
Sammanfattning Enligt ett regeringsbeslut 1998 ska Försvarsmakten (SAF) och Försvarets Materielverk (FMV) tillämpa ´Riktlinjer för miljöanpassad försörjning av försvarsmateriel´ i upphandlingsprocessens alla faser. Upphandling av försvarsmateriel år ett exempel på offentlig upphandling Miljöhänsyn i offentlig upphandling skiljer sig fran privat upphandling, beroende på skillnader i styrande lagar och föreskrifter, Den här rapporten innehåller en beskrivning av upphandlingsprocessen, aktörer, och styrande dokument vid upphandling av försvarsmateriel i Sverige Eftersom upphandlingsprocessen genomgår förändringar idag, beskrivs den endast översiktligt. De miljölkrav som, enligt Försvars- makten bör ställas på den vara som skall upphandlas inkluderas i rapporten. Rapporten innehåller också preliminära förslag på hur livscykelanalyser (LCAer) eller livscykeltänkande kan integreras i upphandlingsprocessen av försvarsmateriel. Mer fullständiga resultat kommer att presenteras i projektets slutrapport. 2003-2004. Vårt huvudsakliga förslag är att försvarssektorn arbetar systematiskt genom olika produktgrupper. För varje produktgrupp bör traditionella eller förenklade LCAer (i detta fall MECO) utföras för referensprodukter inom varje produktgrupp. Resultatet bör ge en identifiering av kritiska aspekter i produkternas livscykler. Dessa resultat bör användas vid utformningen av TTEM och kriterier for upphandling, Rapporterna bör vara offentligt tillgängliga för att tillåta granskning och diskussion av resultaten. För att arbetet ska vara kostnadseffektivt bör internationellt samarbete eftersträvas. SAF eller FMV bör ha ansvaret för att sådana LCA genomförs. SAF bör se till att miljökrav baserade pa ett livscykelperspektiv, inkluderas i TTEM. LCA kan också, i speciella fall, genomföras som en integrerad del av upphandlingsprocessen.
Abstract The Swedish Armed Forces and the Defence Materiel Administration shall take ervirormental consideration in all phases of the acquisition process, according to a decision made by the Swedish government in 1998. Acquisition of defence materiel is an exarnple of pubiic durchasing. Ervironnnental consideration in public purchasing is somewhat different than in non-public organisations or purchasing by an individual consumer depending on differences in regulating laws and regulations. This report ncludes a description of the actors the regu~ating documents and the Swedish acquisdion process of deferce materiel The process is today under development and is therefore briefly described. Environmental requirements that are to be taken under consideration in the acquisition process (according to the Swedish Armed Forces) are included in the report. The report also presents preiiminary suggestions of how to integrate life-cycie assessrnent or life cycle thinking in the acquisition process of defence materiel More complete suggestions will be presented in the final report 2003-2004, Our major suggestion is that the defence sector shouid work systernatically through different product groups For each product group traditional LCAs or simplified LCAs (in this case MECOs) should be performed for reference produets, within each product group. The results should be an dentification of critical aspects in the life cycles of the products This knowledge should then be used when writing TTEMs and setting criteria for purchasing The reports should be publically available to allow reviews and discussions of results To make the work cost-effective international co-operation should be sought. It should be the responsibility of either SAF or FMV that such LCAs are performed, SAF should make sure that environmental requirements based on a life-cycle perspective is included in the TTEM. In addition LCAs can also be performed as an integrated part of the acquisition process in specific cases.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182