Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Kosovostudien : miljö- och hälsorisker för insatspersonal.

Kosovostudien : miljö- och hälsorisker för insatspersonal. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Edlund Christina, Engberg Birgitta, Fahlander Thomas, Liljedahl Birgitta, Lindblad Anders, Melin Lena, Persson Kurt, Sandström Björn, Waleij Annica, Westerdahl Kristina
Ort: Umeå
Sidor: 72
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0790--SE)
Nyckelord Miljörisker, hälsorisker, insatspersonal, internationella uppdrag, Kosovo, environmental risks, health risks, military personnel, civil personnel, international contribution
Sammanfattning Internationella inatser är ett växande svenskt ansvarsområde som engagerar såväl civil som militär personal.För att säkra personalens hälsa och för att kunna genomföra själva uppdraget krävs att kunskap finns om de risker i missionsområdet som kan möta insatspersonalen. FOI NBC-skydd har på uppdrag av Försvarsmakten (FM) och Krisberedskapsmyndigheten (KBM, f.d. ÖCB) under 2001 och 2002 arbetat med projektet "NBC vid internationella missioner - fallstudie Kosovo". Projektet har syftat till att, med Kosovo som modell, ta fram metoder för att i ett tidigt skede identifiera olika NBC-, miljö- och hälsorisker som kan möta insatspersonal vid internationella insatser samt att hitta möjligheter för att förbättra rutinerna för att hantera dessa risker. Projektet har varit indelat i fyra faser: Miljöbeskrivning av Kosovo, Utbildning och utrustning, "Lessons learned" samt Förslag till nya rutiner. I föreliggande rapport redovisas resultatet av den första fasen Miljöbeskrivning av Kosovo. Bedömningar av NBC-, miljö- och hälsorisker är en färskvara och informationsinhämtning måste ske kontinuerligt för att bedömningarna skall vara aktuella. Föreliggande rapport är i första hand ett underlag i arbetet med att se över behoven av nya rutiner och endast i andra hand ett faktaunderlag om NBC-, miljö- och hälsoläget i Kosovo.
Abstract The Swedish responsibility when it comes to international contribution is increasing and both civil and military personnel are involved. In order to be able to accomplish the missions without exposing the personnel to any risks, it is imperative to hold adequate information and knowledge about the environmental and health risks to which they may be exposed. During 2001 and 2002, FOI NBC Defence, has been involved in the projekt "NBC at international missions - the Kosovo study" by order of the Swedish Armed Forces (FM) and the Swedish Emergency Management Agency (KBM). The aim has been both to develop methods to identify different NBC, environmental and health risks to which the military and civil deployed personnel may be exposed and, too, to improve the routines concerning the handling of them. For this purpose, Kosovo has been used as an example. The project has been broken down into four parts; Environmental description of Kosovo, Education and equipment, Lessons learned and Suggestions for new routines. This report is the result of the work performed under the heading of the first part. The information about NBC, environmental and health risks is changing from time to time and it is therefore important to obtain up-to-date information. On one hand, this report will serve as bases when it comes to working out new routines, on the other hand it will provide basic data concerning the state of NBC, environmental and health risks.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182