Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOI Miljöredovisning 2002.

FOI Miljöredovisning 2002. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Ahlberg Mats, Gustafsson Eva, Jänis Anna, Lundholm Britt-Marie, Thorpsten Jerker, Tryman Rolf, Bergström Carin, Johansson Jan, Kristiansson Sara, Sundström Arne, Thuren Ronny
Ort: Stockholm
Sidor: 30
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0792--SE)
Nyckelord Miljöledningssystem, miljökonsekvensbeskrivning, miljöforskning, miljöutbildning, environmental management systems, environmental impact assessment, environmental research, environmental education
Sammanfattning 2002 års arbete med att införa miljöledningssystem har till stor del ägnats åt integrering med det ledningssystem baserat på ISO 9001 som är under införande vid myndigheten. I samband med att FOI avträder en större areal i Ursvik har myndigheten uppskattat kostnaderna för sanering till saneringsnivån mindre känslig markanvändning. En miljökonsekvensbeskrivning av FOIs verksamhet i Umeå har genomförts i samband med att FOI frivilligt ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för sin verksamhet i Umeå Under året har FOI genomfört 21 miljöforskningsprojekt åt försvarssektorn på totalt 12,5 mkr. Den civila miljöforskningen vid FOI omfattade 21 mkr. Av 15 redovisade mål som kopplas till betydande miljöaspekter i genomförda miljöutredningar har 11 uppfyllts helt eller till mer än hälften. Av de mål som uppfyllts helt kan minskad elförbrukning samt minskad oljeförbrukning med 2 % i Grindsjön framhållas. Antalet nyttjade timmar vid FOIs telebildsystem har ökat från 531 timmar år 2001 till 743 timmar år 2002. Nyckelpersoner har utbildats i certifierad miljöledning i teori och praktik samt i avfallshantering. Allmän miljöutbildning riktad till all personal har genomförts i Linköping, Ursvik och Bromma sammanlagt har 300 personer deltagit och totalt har därmed 60 % av FOIs anställda genomgått allmän miljöutbildning. En myndighetsövergripande revision av miljöarbetet har genomförts av FOIs internrevisor.
Abstract During 2002 a large part of the environmental work has been directed towards integration of the environmental management system with a system based on ISO 9001 which is being established at FOI. The cost for remediation of land that FOI leaves in Ursvik has been estimated. An environmental impact assessment of FOIs activities in Umeå has been performed in connection with a voluntary trial according to environmental law. FOI has carried through 21 environmental research projects for the defence sector during the year with a total income of SEK 12,5 M. The total amount of the environmental research carried out for the civil sector was SEK 21 M. Of the environmental goals at FOI are 15 listed as connected to important environmental aspects. Eleven of these 15 goals have been fulfilled totally or more than half. The goal to reduce the use of electricity and oil in Grindsjön with more than 2 % has been reached. The use of video meetings has increased from 530 to 743 hours compared with 2001. Key groups of personnel have been educated in environmental management in theory and practice as well as in waste handling. Common environmental courses for all personnel have been given in Linköping, Ursvik and Bromma. A total of 300 persons have attended the courses. This means that 60 % of the employees at FOI now have attended common environmental education. As last year the internal auditor has reviewed the environmental work at FOI.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182