Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Energy in Asia. An Outline of Some Strategic Energy in Asia.

Energy in Asia. An Outline of Some Strategic Energy in Asia. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Kiesow Ingolf
Ort: Stockholm
Sidor: 64
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0793--SE)
Nyckelord oil, gas, coal, resources, energy supply, security, Asia, Middle East, Central Asia, Caspian Sea, pipeline, China, India, Japan, Russia, USA, sea lanes, Försvarsanalys
Sammanfattning Vilken är de asiatiska ländernas energisituation och respektive politik för säker energiförsörjning? Vilka förhandlingar förs? Vilken betydelse får detta för Europa och Sverige? De asiatiska länderna förväntas svara för 45 procent av världens energiförbrukning, och Japan är överlägset störst förbrukare i Asien, men Kina är det land som kommer att betyda mest som ny förbrukare på världsmarknaderna för energi. Kina, liksom Indien och möjligen senare även Japan försöker gå över till naturgas som energikälla i så stor utsträckning som möjligt. Det föranleder en konkurrens om de resurser som kan nås med gasledningar, vilket i praktiken betyder resurser i Ryssland och Centalasien. Ryssland strävar efter att kontrollera gasen i Centralasien. Även om oljan hårdnar konkurrensen. Kina blir starkt beroende av muslimska länder i Mellanöstern och Centralasien. Det leder också till strävan att öka säkerheten utmed sjövägarna, vilket kan kollidera med andra länders intressen. Territorialkonflikter med olja och gas i botten finns i Asien. USA är en spelare på olje- och gasmarknaderna, som även använder militära medel, men vars agerande kanske inte strider på allvar mot europeiska intressen på kort sikt. På lång sikt kan däremot USA:s agerande skapa motsättningar mellan USA och den muslimska världen som även drabbar förhållandet mellan Europa och dess muslimska grannländer. Kina och andra asiatiska länder kan välja en mera pro-islamsk politik för att skaffa sig fördelar i konkurrensen om olja och gas.Europa (och Sverige) bör inte vänta tills länderna i Asien har förhandlat färdigt med Ryssland och Centralasien om naturgastillgångarna utan skapa sig en klar förhandlingsstrategi utgående från sina egna långsiktiga behov.
Abstract What is the energy situation of the Asian Countries and their respective policy for a safe energy supply? What importance does this have for Europe and Sweden? The Asian countries are respected to generate 45% of the world energy consumption and Japan is the absolutely greatest consumer in Asia, but China is the country that will be most important as a new consumer on the world energy markets. China, like India and later possibly even Japan try to change to natural gas as a source of energy as much as possible. This is causing a competition about the resources that can be reached by pipelines for gas, which in practice means those in Russia and Central Asia. Russia is trying to control the gas in Central Asia. Also about oil is the competition increasing. China is becoming heavily dependent on Muslim countries in the Middle East and central Asia. This also leads to an effort to increase the safety along the sea lanes, which may collide with the interests of other countries. Territorial conflicts with gas and oil as underlying elements exist in Asia. USA is a player on the energy market, who is using military means as well, but it is possible that in the short perspective, the American acting may not seriously disturb European interests. In the long term perspective, however, the American activity can cause potential conflicts between USA and the Muslim world, that also affects the relations between Europe and its Muslim neighbours. China and other Asian countries may choose a more pro-Islamic line of policy in order to gain advantages in the competition about oil and gas. Europe (and Sweden) ought not to wait until the countries of Asia have finalised their negotiations with Russia and Central Asia about access to resources of natural gas but instead form a clear strategy for negotiations built on its own present demand and act accordingly.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182