Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Utvärdering av vätskekristallmodulatorer och retroreflektorer för laserkommunikation till boj.

Utvärdering av vätskekristallmodulatorer och retroreflektorer för laserkommunikation till boj. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Öhgren Johan, Olsson Andreas, Zyra Stan
Ort: Linköping
Sidor: 29
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0794--SE)
Nyckelord laser, kommunikation, retromodulator, vätskekristall, FLC, undervattenskommunikation, kommunikationsboj, communication, liquid crystal, underwater communication, communication buoy
Sammanfattning Rapporten behandlar teknik för kommunikation med undervattenssystem via en boj på vattenytan. Kommunikationen sker på en retrolänk, där en fri laserstråle med våglängden 1,55 µm moduleras och retroreflekteras. Utvecklingsarbetet sker genom tillverkning och utvärdering av delkomponenter, upprättande av testlänkar i inomhusmiljö och fälttest med laser mot boj. Modulatorn bygger på celler med ferroelektriska vätskekristaller (FLC). Cellerna tillverkas på FOI. Vätskekristallen används för att modulera polarisationstillståndet hos laserstrålen. Modulationshastigheten är för närvarande 20 kHz och modulationsdjupet 0,90. Drivkort med anpassade egenskaper har tillverkats. Hur retroreflektorn rör sig har betydelse för möjligheten att upprätthålla länken. Därför har mätningar gjorts med vinklade reflektorer i inomhusmiljö, och fältprov har utförts med reflektorer på en boj i vattnet. Mätningar visar att reflekterad irradians är större än 50 % inom en vinkel på 20 grader till en retroreflektor. Det var möjligt att följa en boj ute på sjön med laser på 3,5 km avstånd. Länkbortfall uppstod endast undantagsvis och det gick inte att koppla till sjötillståndets inverkan eller atmosfärsturbulens. Testlänkar inomhus har kunnat överföra information på upp till 180 m. Kortare textmeddelanden överfördes snabbare än 1 kbit/s.
Abstract This report describes a technique for communication with underwater systems via a buoy on the surface of the sea. The communication takes place on a retrocommunication link, where a free-space laser beam at 1.55 µm is modulated and retro-reflected. The technique is developed by manufacturing and testing of sub-components, by setting up indoor test links, and by field tests with buoy and laser. The modulator is based on glass cells with ferroelectric liquid crystal (FLC). The final cells are manufactured at FOI. The liquid crystal is used to modulate the polarisation state of the laser beam. For the time being, the modulation speed is 20 kHz and the modulation depth is 0.90. Drive cards adapted to the application have been developed. The way the retroreflector moves is affecting the ability to maintain the link. Measurements have therefore been performed indoors on tilted reflectors and field tests have been made with reflectors on a buoy on the surface of the sea. Results show that reflected irradiance from a retroreflector is larger than 50 % within a cone angle of 20 degrees. It was possible to follow a buoy on the sea at a distance of 3.5 km with a laser. Link interruption occurred only in exceptional cases, and it could not be derived to the seaway or atmospheric turbulence. Indoor test links have been used to transfer information up to 180 m. Short text messages were transferred at rates faster than 1 kbit/s.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182