Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Prognos för avgasemissioner från civil flygtrafik för åren 2006, 2010 och 2030 - basår 2000.

Prognos för avgasemissioner från civil flygtrafik för åren 2006, 2010 och 2030 - basår 2000. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Näs Anette, Svensson Fredrik, Tourde Daniel
Ort: Stockholm
Sidor: 31
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0802--SE)
Nyckelord Civilflyg, prognos, emissioner, trafikutveckling, vätgasteknik, låg-NOx-teknik, civil aviation, forecast, emissions, traffic development, hydrogen technology, low NOx technology
Sammanfattning Utsläppen från civil flygtrafik i Sverige för åren 2006, 2010 och 2030 presenteras i relation till basåret 2000. Beräkningarna baseras på trafikprognosstatistik tillhandahållen av luftfartsverket. Separata prognosberäkningar har utförts för introduktion av en flotta driven med vätgas, biobaserad fotogen samt en flotta försedd med motorer med låg-NOX-teknik. De utsläppsslag som presenteras i rapporten är CO2, H2O, NOX, HC och CO. Beräkningarna omfattar dels totalutsläppen under hela flygningarna, dels utsläp-pen under den s.k. LTO delen av flygningarna. CO2-emissionerna per passagerare skulle år 2030 i jämförelse med basåret kunna minskas med 15% om flygplansflottan förnyas med bästa tillgängliga teknik. Införande av låg-NOX teknik skulle för samma scenario medföra en minskning på 23%, medan en successiv introduktion av vätgasflygplan skulle ge en minskning av CO2-utsläppen med hela 55%. NOX-emissionerna förväntas på motsvarande sätt minska med 12% per passagerare för det traditionella teknik-scenariet, med 46% för låg-NOX-scenariet och med 57% för vätgasscenariet.
Abstract The emissions from Swedish civil aviation are presented for 2006, 2010 and 2030 in relation to the base year 2000. The calculations are based on traffic forecasts provided by the Swedish Civil Aviation Author-ity. Separate forecast calculations are performed for four different scenarios for the aircraft fleet: a tradi-tional technology scenario, a hydrogen scenario, a biofuels scenario and a low-NOX technology scenario. Following emissions are presented in the report: CO2, H2O, NOX, HC and CO. The calculations cover emissions during whole flights as well as emissions during the so-called LTO cycle. The CO2 emissions per passenger would in 2030, compared to the base year, be decreased by 15% if the aircraft fleet would be renewed with best available technology. Introduction of low-NOX technology would for the same scenario give a decrease of 23%, while a successive introduction of hydrogen fuelled aircraft would give a decrease of 55%. The NOX emissions are accordingly expected to decrease by 12% per passenger for the traditional technology scenario, by 46% for the low-NOX scenario and by 57% for the hydrogen scenario.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182