Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Reluctant Rapprochement: Russia and the Baltic States in the Context of NATO and EU Enlargements.

Reluctant Rapprochement: Russia and the Baltic States in the Context of NATO and EU Enlargements. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Oldberg Ingmar
Ort: Stockholm
Sidor: 82
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0808--SE)
Nyckelord Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, NATO, EU, utvidgning, Kaliningrad, Polen, utrikespolitik, ekonomi, gränser, transit, minoriteter, energi, Russia, Estonia, Latvia, Lithuania, enlargement, Poland, foreign policy, economy, energy, borders, transit, minorities, Försvarsanalys
Sammanfattning Under 1990-talet motsatte sig Ryssland de baltiska staternas strävan efter Nato-medlemskap genom militära hot, politisk utpressning och ekonomiska påtryckningar, men då detta misslyckades, accepterade man motvilligt anslutningen. De förbättrade relationerna med USA och Europa efter den 11 september 2001 som bl a resulterade i det nya Nato-Rysslandsområdet, räddade Rysslands prestige och öppnade nya möjligheter för Putins utrikespolitik. Ryssland försökte länge använda Estlands och Lettlands gränsändringskrav och minoritetsproblem som medel att diskvalisera dem för medlemskap i Nato och EU, men detta fungerade inte heller, därför att staterna gav upp sina gränskrav och modifierade sin minoritetspolitik, vilket faktiskt låg i Rysslands eget intresse. Beträffande ekonomiska relationer, bemötte baltstaterna Rysslands ekonomiska påstötningar med att omorientera sin handel västerut och söka EU-medlemskap. Men Ryssland vände sig inte mot utan rekommenderade faktiskt baltiskt EU-medlemskap som alternativ till Nato-medlemskap. Efter finanskrisen i augusti 1998, då ekonomisk återhämtning fick högsta prioritet i utrikespolitiken, intensifierades också Rysslands egna ekonomiska samarbete med EU, särskilt på energiområdet. EU-utvidgningen medförde även problem för Ryssland, t ex. i fråga om transit genom Litauen till Kaliningrad, men denna fråga löstes genom en kompromiss innan baltstaterna inbjöds att bli medlemmar i EU i december 2002. De rysk-baltiska relationerna har således utvecklats från ömsesidigt fjärmande i början av 1990-talet till motvilligt närmande inom ramen för den alleuropeiska integrationen, och ekonomiska intressen har blivit viktigast.
Abstract Throughout the 1990s Russia resisted the Baltic states´ striving for NATO membership by using military threats, political blackmail and economic pressure, but when this did not work, it reluctantly accepted the process. The improved relations with the USA and Europe after 11 September 2001, which resulted for example in a new NATO-Russia Council, saved Russian prestige and opened new vistas for Putin´s foreign policy. Russia tried to use Estonian and Latvian border claims and minority problems as means to disqualify these states from NATO and EU membership, but this did not work since the states reorienting their trade to the West and seeking EU membership. But Russia did not object to and in fact recommended Baltic EU membership as an Russian foreign policy, its own cooperationwith the EU, especially in the energy sector, developed. EU enlargementalso signified problems for Russia, notably regarding transit across Lithuania to Kaliningrad. but that problem was solved by a compromise before the Baltic states were invited to join the EU in December 2002. Russian-Baltic relations have thus evolved from mutual estrangement in the early 1990s towards reluctant rapprochement under the aegis of all-European integration, and economic interests have come to the forefront.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182