Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Informationskrigföring inom FoRMA - Dokumentation från spel 2001.

Informationskrigföring inom FoRMA - Dokumentation från spel 2001. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Kindvall Göran, Nordstrand Göran
Ort: Stockholm
Sidor: 46
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0810--SE)
Nyckelord informationskrigföring, informationsoperationer, psykologiska operationer, vilseledning, telekrig, IT-krigföring, spel, information warfare, informations operations, psychological operations, deception, electronic warfare, computer network operations, war games, Försvarsanalys
Sammanfattning Inom ramen för projektet FoRMA har arbetsgrupp IW under år 2001 genomfört två spel - ett fokuserat på väpnat angrepp mot Sverige ("Roslagen") och ett fokuserat på svenskt deltagande i en internationell fredsfrämjande insats ("Kaukasus"). Rapporten beskriver översiktligt de bägge spelscenarierna. Inom ramen för scenarierna analyserades ett antal typsituationer. I det första spelet ("Roslagen") lades fokus på CNO (computer network operations)på taktisk nivå, medan syftet med det andra spelet var att granska vilka förbandsstrukturer och komponenter inom informationskrigföringsområdet som behöve finnas i "förband" på plats, i närområdet eller på hemmaplan. Tyngdpunkten i det senare spelet var på CNO, telekrigföring och psykologiska operationer (psyop). Andra IW-komponenter, t.ex. ledningsbekämpning med fysiska medel och vilseledning, berördes endast översiktligt. I rapporten presenteras såväl slutsatser/kommentarer från respektive typsituation som sammanfattande slutsatser från de bägge spelen.
Abstract During 2001 the information warfare (IW) group within the FoRMA project carried out two war games - one focusing on an armed attack on Sweden ("Roslagen") and one on Swedish participation in an international peace support operation ("Kaukasus"). The report gives a general overview of the two scenarios. Within these scenarios a number of situations were analysed. In the first war game ("Roslagen") the focus was mainly on CNO (computer network operations) on a tactical level. The purpose of the second war game was to analyse what units and components within the information warfare field that needed to be in place in the area of operations or in the vicinity and which resources that could be at home and used on a "reach-back basis". The focus in the second war game was on CNO, electronic warfare and psychological operations (psyop). Other IW components such as physical destruction of command and control resources and deception, are just mentioned. The report presents conclusions from the different situations as well as summarized conclusions from the two war games.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182