Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Enfolieskikt för mm-vågsbanden.

Enfolieskikt för mm-vågsbanden. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Ousbäck Jan-Olof, Larsson Fritz
Ort: Linköping
Sidor: 36
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0812--SE)
Nyckelord radarabsorbenter, enfolieskikt, RAM, RAS, smygteknik, signaturanpassning, radar absorbing materials, Jauman absorber, RAM, RAS, signature control, stealth technology
Sammanfattning Rapporten redovisar ett arbete att realisera en tidigare presenterad radarabsorbent nämligen ett lastbärande enfolieskikt optimerat för Ka- och W-banden. Absorbenten består av ett tunt förlustskikt omgivet av två dielektriska skivor. Som förlustskikt har väv belagd med en elektriskt ledande polymer använts och som dielektriska skivor glasfiberarmerad plast. Störningsberäkningar under antagandet att förlustskiktet är utan tjocklek har utförts för att få fram toleranser i designparametrarna. Två absorberande paneler tillverkade under strikt kontroll fungerade i Ka- men inte i W-bandet troligen beroende på att förlustskiktet i det här fallet inte kan betraktas som varande utan tjocklek. Fördjupade störningsberäkningar innefattande både tjocklek och dielektricitetskonstant hos förlustskiktet har utförts för att fä kunskap om deras inverkan. Det enfolieskikt som därefter tillverkades, med ett hälften så tjockt förlustskikt, fungerade även detta endast i Ka-bandet. Detta tyder på att den dielektriska beskrivningen av förlustskiktet inte är riktig. Under tiden arbetet vid FOI bedrivits har emellertid ett lyckat resultat med "tjockt" förlustskikt rapporterats. Resultatet kan ifrågasättas utifrån den ingående analys som utförts vid FOI. Den elektriskt ledande polymeren på förlustskiktet åldras till följd av oxidering. Effekten av åldringen beskrivs som funktion av ett par miljöparametar.
Abstract The report presents a work to realise a formerly presented radar absorber namely a load carrying hybrid Jauman absorber optimised for the Ka- and W-bands. The absorber consists of a thin resistive sheet enclosed by two dielectric layers. As resistive sheet a conductive polymer treated fabric has been used and as dielectric layers glass fibre reinforced plastics. Perturbation analysis has been performed under the assumption that the resistive sheet has negligible thickness in order to get tolerances of design parameters. Two absorbing panels manufactured under strict control worked in the Ka- but did not work in the W-band, probably depending on the fact that the resistive sheet in this case cannot be considered as having negligible thickness. Deeper perturbation analysis including both thickness and dielectric constant of the resistive sheet has been performed in order to get knowledge about the influence of them. The hybrid Jauman absorber that was manufactured after that the analysis was done had a resistive sheet with a thickness half that of the two previous panels. Even this absorber worked only in the Ka-band. It seems that the dielectric characterisation of the resistive sheet is not correct. However during the time FOI has worked with this matter a successful result has been reported on a panel with the same resistive sheet we first used. This result may be questionable from the thorough analysis performed at FOI. The conductivity of the resistive sheet decreases with time due to ageing. The effect of ageing is described as a function of selected environmental parameters.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182