Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Defence Technology as Security Policy. Defence R&T as a Security Policy Tool in Europe, France and the United Kingdom.

Defence Technology as Security Policy. Defence R&T as a Security Policy Tool in Europe, France and the United Kingdom. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Clevström Jenny, Winnerstig Mike
Ort: Stockholm
Sidor: 135
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0813--SE)
Nyckelord försvarsteknologi, säkerhetspolitik, EU, Frankrike, Storbritannien, Defence Technology, Security/Policy, France, United Kingdom, Försvarsanalys
Sammanfattning Högteknologi och forskning om detta inom försvarssektorn - försvars-FoT- är en ofta avgörande faktor för staters säkerhetspolitik och för utgången av internationella händelseförlopp. Syftet med denna rapport är att från både teknikpolitiska och säkerhetspolitiska utgångspunkter studera några av de mest avancerade systemen för försvars-FoT, nämligen de franska och de brittiska nationella systemen samt några olika multilaterala FoT-projekt. Slutsatser dras inom fyra huvudsakliga analysområden. Det första diskuterar frågan om interdependens eller egenintressen dominerar uppbyggnaden av länders och multilaterala organs försvars-FoT. Resultaten indikerar, att även om interdependensretorik är frekvent är egenintressen i hög grad styrande. Det andra området gäller vilken sorts aktörer - pluralistiska eller statscentriska - som styr planläggningen av satsningarna inom försvars-FoT. Multilateralt dominerar statsmakterna , medan det på nationell nivå - framför allt i Storbritannien - finns nyare aktörer, t ex QinetiQ, ett nyligen privatiserat försvarsforskningsföretag. Det tredje området rör gemensamma värderingar resp. materiell makt som förklaringsfaktorer för försvars-FoT. Rapporten drar slutsatsen att även om värderingar är underlättande snarare än nödvändiga faktorer är inte maktfrågor i sig själva tillräckliga för att förklara uppkomsten av internationellt samarbete. Det sista området rör dikotomin globalisering-geopolitik. Flera europeiska multilaterala utvecklingar inom försvars-FoT kan ses som geopolitiskt motiverade balanseringsförsök gentemot USA, vilket också understryks av fransk nationell retorik. Den brittiska linjen är mer splittrad, men torde på sikt fortsatt ha en atlantisk inriktning. Detta förstärks i viss mån av globaliseringsprocessen, till vilken det brittiska systemet är väl anpassat.
Abstract Defence R&T is often a decisive factor in the formation of state security policy as well as for certain international-political outcomes. The aim of this report is to study some of the most advanced defence R&T systems, i.e. the French and British national systems as well as a number of multilateral projects, from both a technology policy and a security policy perspective. Conclusions are drawn from four main areas of analysis. The first area considers whether interdependence or more egotist national interests dominate the buildup of national and multilateral defence R&T. The results indicate that, despite the fact that interdependence rhetoric is common, national interests clearly dominate the field. The other area concerns what kind of actors - pluralist of state-centric - govern the planning of defence R&T. Here, at the multilateral level, state actors are clearly dominant, whereas at the national level some never, more pluralist actors have emerged. An example of the latter is QinetQ a recently privatized British defence research company. The third area concerns common values vs. material power as explanations for the development of defence R&T. The report concludes that common values seem to function as facilitating rather than necessary conditions. The issue of material power, in turn, are necessary but sufficient conditions for the development of international collaboration on defence R&T. The last area considers globalization vs. geopolitics. Several European multilateral defence R&T projects can be regarded as geopolitical balancing moves against the USA. French rhetoric underlines this, whereas the British position, albeit somewhat split, will retain an Atlanticist orientation. The latter is reinforced by the process of globalization, a development to which the British defence R&T system is well suited.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182