Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Registrering och simulering av tryckförlopp vid detonation av laddning över markplan.

Registrering och simulering av tryckförlopp vid detonation av laddning över markplan. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Almström Henrik
Ort: Stockholm
Sidor: 62
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0819--SE)
Nyckelord Luft, stötvåg, detonation, tryckmätning, numerisk, simulering, markreflex, tillståndsekvation, eldklot, air, blast, detonation, pressure, measurement, numerical, simulation, ground, reflection, equation of state, fire, ball
Sammanfattning Möjligheten att simulera stötvågor, genererade av detonerande laddningar i luft, och deras interaktion med strukturer, har snabbt förbättrats under de senaste åren, som en följd av datorutvecklingen. För att erhålla en god simulering krävs en god beskrivning av detonationsförloppet i sprängämnet, en god beskrivning av reaktionsprodukternas egenskaper (tillståndsekvation), en god beskrivning av luftens egenskaper (tillståndsekvation) samt en god beskrivning av omgivande strukturer såsom marken. För en fullständig beskrivning av förloppet krävs en simulering av turbulenta förlopp vid begränsningsytor samt den turbulenta förbränningen av reaktionsprodukterna med luft. Ofta kan de turbulenta förloppen försummas i vilket fall förloppet beskrivs med Eulerekvationerna. Dessa är implementerade i datorkoderna LS-Dyna och Autodyn där förloppet beskrivs med rumsfasta celler. I avsikt att kalibrera ovanstående koder vad gäller tillståndsekvationer och krav på numerisk noggrannhet har ett antal mätningar utförts för att erhålla experimentellt underlag. Härvid har 6 laddningar (laddningsvikter 15.5 kg och 16.3 kg) detonerats på olika höjder över marken och marktrycket har mätts på 4 olika sidoavstånd från nollpunkten. En simulering med LS-Dyna har utförts vid fallet detonation på 1 m höjd. Med en cellstorlek på ca 10 mm erhålles ca 10% för låga tryckvärden. Två simuleringar med Autodyn har utförts vid fallen detonation på 1 m och 2 m höjd. Med tillräckligt små celler (typiskt 2 mm) erhålles tillfredsställande överensstämmelse med experiment. Förbättrad överensstämmelse kan erhållas genom variation av ingående materialparametrar.
Abstract The possibility of simulating the pressure wave, generated by a detonating charge in air, and its interaction with structures, has been rapidly improved during the last years. To obtain a good simulation a good description of the detonation process in the explosive, a good description of the properties of the reaction products, a good description of the properties of the air and a good description of the surrounding structures, such as the ground, are required. For a full description of the phenomena a simulation of the turbulent processes along surfaces and a simulation of the combustion of the reaction products with air are needed. Often the turbulent process can be dismissed in which case the phenomena can be described by the Euler equations. These are implemented in the computer codes LS-Dyna and Autodyn where immovable cells are used. In order to calibrate the above computer codes regarding the equation of states and the demand of numerical accuracy a number of measurements have been conducted to obtain experimental data. Six charges have been detonated at different heights above the ground and the pressure at the ground has been recorded at different horizontal distances from ground zero. One simulation with LS-Dyna has been conducted regarding the case of a detonation at the height of 1 m. With a cell width of around 10 mm the obtained pressures are about 10% too low. Two simulations with Autodyn have been performed for the cases of detonations at the height of 1 m and 2 m. With small cells (typical dimension 2 mm) the agreement with experiment is satisfactory. Optimising the material parameters in the simulation will improve the agreement.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182