Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Afghanistan and Central Asia after September 11 - the Security-Political Development.

Afghanistan and Central Asia after September 11 - the Security-Political Development. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Sandström Emma
Ort: Stockholm
Sidor: 88
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0821--SE)
Nyckelord Afghanistan, Centralasien, säkerhet, militär utveckling, gräns, inrikespolitik, ekonomisk utveckling, drogsmuggling, Central Asia, security, military development, border, internal politics, economic development, drugs trafficking, foreign politics, Centralasien, säkerhet, militär utveckling, gräns, inrikespolitik, ekonomisk utveckling, drogsmuggling, Försvarsanalys
Sammanfattning Den säkerhetspolitiska situationen har förändrats betydligt i såväl Afghanistan som i de fem post-sovjetiska centralasiatiska staterna i samband med "Operation Enduring Freedom" och Talibanregimens fall i Afghanistan. Den internationella anti-terroristkoalitionens närvaro har ökat intresset för regionen också från andra stater - säkerhetspolitiskt, utrikespolitiskt och ekonomiskt. Den yttre säkerhetspolitiska situationen har förbättrats i regionen under 2002, men relationerna mellan flera av länderna är fortsatt spända och det finns en ständig risk för lokala konflikter över gränserna med risk för spridning. Den åter ökande narkotikahandeln från Afghanistan till Centralasien under 2002 skärper de spända gränsförhållandena ytterligare. De främsta hoten mot stabiliteten i de centralasiatiska länderna och Afghanistan är dock interna och utvecklingen inom detta område har försämrats under år 2002. Trots det ökade internationella biståndet är de ekonomiska förutsättningarna fortsatt svåra för majoriteten av människorna i regionen, vilket ökar missnöjet och antagonismen mot regimerna i regionen. Regionen är således fortsatt instabil och det finns många hot mot en fredlig utveckling trots de förbättrade yttre säkerhetspolitiska villkoren under år 2002.
Abstract The security-political situation has changed considerably in both Afghanistan and the post-Soviet Central Asian states in connection with the Operation Enduring Freedom and the fall of the Taliban regime in Afghanistan. The international anti-terrorist coalitions´presence has increased the interest also from other states for the region - security-politically, foreign politically and economically. The external security-political situation has improved in the region during the year 2002, but the relations between several of the countries in the region remain tense and there is a constant risk for local conflicts across the borders that might escalate. The renewed strength of the narcotics traficking from Afghanistan to Central Asia during 2002 further heightens the border tensions. However, the primary threats against the stability in the Central Asian states and Afghanistan are internal and this development has grown worse during the year 2000. Despite the increase in international economic aid to the region in 2002, the economic prospects remain generally poor for the majority of the people in the region, which exacerbates the discontent and antagonism against the regimes in the region. Consequently, the region remains unstable and there are many threats against a peaceful development despite the improved external security-political conditions during 2002.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182