Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Creation of synthetic genes in order to increase the cross-reactivity and protective efficacy of Hantavirus DNA-vaccines.

Creation of synthetic genes in order to increase the cross-reactivity and protective efficacy of Hantavirus DNA-vaccines. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Olsson Marie, Holmström Anna, Bucht Göran
Ort: Umeå
Sidor: 18
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0824--SE)
Nyckelord Hantavirus, korsreaktivitet, Puumala-virus, nukleokapsid-protein, cross-reactivity, nucleocapsid protein
Sammanfattning Hantavirus infekterar årligen mer än 150000 människor världen över. Eftersom tusentals människor dör till följd av infektionerna är profylaktisk behandling, såsom vaccinering, mot dessa hantavirus av stort folkhälsointresse. Immunologisk korsreaktivitet samt en stor genetisk likhet mellan dessa virus skulle kunna vara nyckeln till en gemensam vaccinationsstrategi. Den här studien syftar till att utreda möjligheten att konstruera ett "universiellt" DNA-vaccin som är verksamt mot flera humanpatogena hantavirus. I denna första del av studien har vi konstruerat två syntetiska gener, multi-epitotkonstrukt, utifrån förutspådda B- och T-cellsepitoper från S-generna hos fem olika hantavirus. För att efterlikna gemensamma konsensussekvenser och ge en ökad korsrekativitet har epitoperna modifierats genom aminosyra-substitutioner. Vidare har de individuella epitoperna flankerats med immunstimulerande DNA-sekvenser (CpG-motif) för ökad immunogenicitet. Syntetiska gener samt motsvarande fullängds-S-gener har med framgång uttryckts i bakterier, för produktion av antigen att användas i analysen av immunsvar i djurmodell. Generna har även uttryckts i eukaryota celler för att utvärdera möjligheterna till in vivo-expression av generna i vaccinerade djur. Glädjande nog visade sig de syntetiska proteinerna vara mycket stabila, vilket är en klar fördel när det gäller att generera ett starkt och långvarigt immunsvar. Rapporten sammanfattar den första delen av studien och innehåller in vitro-resultat som ligger till grund för en påföljande in vivo-studie.
Abstract Annually, hantaviruses infect more than 150,000 people worldwide, resulting in thousands of deaths, why prophylactic treatment such as vaccination against human pathogens among the hantaviruses is highly desirable. The immunological cross-reactivity and high genetic conservation between these viruses could be one key towards a common vaccination strategy. In this study, we have initiated an investigation exploring the possibility of creating one "universal" DNA vaccine against several of the human pathogenic hantaviruses. We have constructed two synthetic genes, multi-epitope constructs, derived from proposed B- and T-cell epitopes of the S-genes from five different hantaviruses. The epitopes have been modified for increased cross-reactivity by individual amino acid substitutions towards common consensus sequences within the proposed epitope. Furthermore, the individual epitopes were flanketd with immuno-stimulatory DNA sequences (CpG) for enhanced immunogenicity. This report contains the initial results from the efforts of exploring the possibility of a multi-epitope vaccine with an enhanced cross-reactivity. The synthetic genes and the corresponding full-length S-genes were successfully expressed in bacterial for the production of antigens used to evaluate the immune response obtained in animal model systems. The genes were also expressed in eukaryotic cells, indicating the possibility of in vivo expression of the encoded antigens in vaccinated animals. Interestingly, the synthetic proteins turned out to be very stable, which is favorable for the generation of a strong and long-lasting immune response.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182