Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Hydrogeologiska transportprocesser och modeller för föroreningsspridning.

Hydrogeologiska transportprocesser och modeller för föroreningsspridning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Larsson Martin
Ort: Umeå
Sidor: 43
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0830--SE)
Nyckelord Advaktion, dispersion, föroreningstransport, hydrogeologi, modell, numerisk metod, simulering, sorption, transportprocesser, advection, contaminant transport, hydrogeology, numerical method, transport processes
Sammanfattning Rapporten omfattar en allmän och matematisk beskrivning av advektion, dispersion, sorption och andra processer som är viktiga för ämnestransport i förorenad mark. Processernas betydelse skiljer sig åt beroende på förorening samt vilka fysikaliska och kemiska förhållanden som råder på platsen. En översikt ges på var i marken olika typer av ämnen förekommer samt på vilka förlopp som vanligtvis har störst inflytande på spridning. Vid ett val av en datorbaserad spridningsmodell är det viktigt att känna till vilka processer som har störst betydelse. Anledningen är att olika förlopp matematiskt beskrivs på skilda sätt och olika numeriska metoder behövs därför för att lösa problemen. Det är ofta avgörande om advektion eller dispersion dominerar ämnestransporten. Samtidigt konstateras att det ofta är kvaliteten på indata som är det största problemet vid datorbaserad modellering och inte den numeriska metoden. I mättad zon, under grundvattenytan, finns flera metoder för att hantera tredimentionella problem. Processerna i den omättade zonen är däremot svårare att beskriva matematiskt. Idag finns framför allt en- och tvådimentionella modeller. Exempel ges på olika modeller och programpaket som används för simulering av föroreningstransport.
Abstract This report includes a general and mathematical description of advection, dispersion, sorption and other processes important for contaminant transport in polluted soils. The significance of the diverse processes depends on the pollutant and the physical and chemical conditions of the specific site. An overview is given of the ground location of different types of substances together with processes with large influence on transport. When selecting a computer based transport model it is essential to know which processes have the largest impact. The reason is that different processes can be described mathematically in varying ways at the same times as different numerical methods are suitable involving different mathematical problems. Often it is crucial whether advection or dispersion dominates the contaminant transport. Concurrently it is stated that the main problem in computer based modelling often is the quality of input data and not the numerical methods. In saturated zone, below the groundwater level, there are several methods at hand for managing three-dimensional problems. However, the processes in the unsaturated zone are more difficult to describe and today one- and two-dimensional models are most common. Examples are given on different models and software packages currently used for modelling contaminant transport.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182