Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förstudie om tänkbara tillämpningar av situationsanpassade system.

Förstudie om tänkbara tillämpningar av situationsanpassade system. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Svenmarck Peter
Ort: Linköping
Sidor: 19
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0836--SE)
Nyckelord situationsanpassade system, mental arbetsbelastning, situationsmedvetenhet, automation, beslutsstöd, adaptive aiding, mental workload, situation awareness, decision support
Sammanfattning För att ge förare bättre förutsättningar att få relevant information och lösa komplexa uppgifter har många situationsanpassade system utvecklats som tar över någon uppgift när föraren bedöms vara överbelastad. Det kan handla om allt från att selektera relevant information, styra delsystem, till lämpligt taktisk uppträdande. Utvärderingar visar att systemen kan öka prestationen och minska den mentala arbetsbelastningen. Tyvärr gör skilda förutsättningar att befintliga systemlösningar förmodligen inte går att tillämpa direkt på svenska förhållanden. Eftersom principen för situationsanpassade system ändå är lovande för tillämpningar inom svenska försvaret så sammanfattar rapporten tidigare forskning och de behov och krav som framkommit efter ett fåtal kontakter med försvaret, industrin, samt universitet och högskolor. Sammanställningen visar att situationsanpassade system kan konfigurera multimodala presentationsytor, identifiera avvikelser från procedurer, optimera den fysiologiska miljön, lösa specifika uppgifter, fördela sensoruppdrag och uppgifter inom förbandet, samt implementera högnivåstyrning. För närvarande gör bristen på uppgiftsanalyser att bara sensor styrning och adaptering av fysiologisk miljö är lämpliga tillämpningar för situationsanpassade system.
Abstract There are many systems based on adaptive aiding that improve operators´ access to relevant information and capability to solve complex problems by assuming control of some tasks when the operator is overloaded. The adaptive aiding functions range from selecting relevant information, control subsystems, to appropriate tactical behavior. Evaluations show that adaptive aiding can improve performance and reduce the mental workload. Unfortunately, current solutions of adaptive aiding are not applicable to Swedish conditions due to different circumstances. However, since principles of adaptive aiding are still promising, this report summarizes earlier research and the need and requirements that have been stated during contacts with a few representatives for the Swedish defense, industry, and universities. The report shows that adaptive aiding can configure multimodal display surfaces, identify deviations from procedures, optimize the physiological environment, solve specific tasks, distribute sensor control and other tasks within the unit, and implement sensor management. Due to a lack of task analyses only sensor management and adaptation of the physiological environment are currently suitable applications for adaptive aiding.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182