Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Comparison of local and global search algorithms for inverse electromagnetic problems.

Comparison of local and global search algorithms for inverse electromagnetic problems. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Karlsson Mattias
Ort: Stockholm
Sidor: 25
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0837--SE)
Nyckelord Inversion, Levenberg-Marquardt metod, genetisk algoritm, simulated annealing, inversion, Levenberg-Marquardt method, genetic algorithm, simulated annealing
Sammanfattning Inversa elektromagnetiska problem går ofta ut på att beräkna en endimensionell styckvis konstant konduktivitetsprofil av den omgivande undervattensmiljön från elektromagnetiska fältmätningar. Allmänt när inversa problem liknande detta skall lösas, har lokala Newtonliknande sökmetoder visat sig tillräckliga om bara variationerna i det undersökta parameterrummet inte är alltför stora. I detta arbete görs en jämförelse mellan en lokal algoritm och två globala sökmetoder, en genetisk algoritm och en s.k simulated annealing, för inversa elektromagnetiska problem. Jämförelsen är baserad på både simulerade data och experimentella resultat från fältförsök i Stockholms skärgård. Alla resultat indikerar att de endimensionella inversa problemen är tillräckligt enkla för att lösas med den lokala algoritmen som fungerade bättre än de globala metoderna. För mera komplicerade problem, t ex innehållande flerdimensionella miljömodeller, kommer dock de globala metoderna att vara mera konkurrenskraftiga.
Abstract Inverse problems of electromagnetic sounding often aim at extracting a one-dimensional piecewise constant conductivity profile of the marine environment from electromagnetic field measurements. Generally, solving inverse problems like this, local Newton like search methods have been shown to be sufficient, as long as the parameter search space is reasonably simple. In this work a performance comparison between a local algorithm and two global methods, a genetic algorithm and a simulated annealing, is made for inverse electromagnetic problems. The comparison is based on both simulated data and experimental results from field trials in the Stockholm archipelago. All results indicate that the one dimensional inverse problems are simple enough to be solved by a local algorithm, which performs better than the global methods. For more complicated searches, involving e.g. multidimensional environment models, the global algorithms will be more competitive.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182