Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Biotekniken - ett expansivt forskningsområde med intressanta applikationer för totalförsvaret.

Biotekniken - ett expansivt forskningsområde med intressanta applikationer för totalförsvaret. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Bucht Anders, Bucht Göran, Forsman Mats, Holmström anna, Gustafson Inga, Göransson Nyberg Ann, Kihlberg Britt-Marie, Kjellström Thomas, Lindblad Anders, Lundberg Susanne, Norlander Lena, Tjärnhage Torbjörn, Wikström Per, Carlsson Leif, Kumlin Urban, Lindblad Peter, Piehl Fredrik, Schmidtchen Artur, Sjöstedt Anders, Sondén Anders, Wendin Göran
Ort: Umeå
Sidor: 138
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0842--SE)
Nyckelord Bioteknisk applikation, totalförsvarstillämpning, miniatyrisering, sjukdomsdiagnos, sjukdomsbehandling, biomaterial, funktionell föda, biotronik, biosanering, bakteriell energiproduktion, biotechnological applications, miniaturization, diagnostics, medical treatment, biomaterials, functional food, biodegradation, biotronics, bioenergy
Sammanfattning Rapporten ger en översikt av bioteknologins utveckling och dess applikationer inom en 15-årsperiod, med fokus på totalförsvarsintresset. En generell trend inom forskningsområden med bioteknikanknytning är utvecklingen av allt mer förfinade tekniker och synergieffekter mellan olika områden. Analysinstrument miniatyriseras och kan integreras till små enheter och det medför nya koncept för bl a klinisk diagnostik och för läkemedelsdistribution. Biotekniken har haft stor inverkan på utvecklingen av läkemedel och möjligheterna att förebygga, diagnosticera och behandla sjukdomar. Detta kommer att ytterligare förbättras som ett resultat av kartläggningen av människans och smittämnens arvsmassa. Biomaterial är en annan typ av applikation av biotekniken, t ex artificiellt blod och hud och nya saneringsmaterial. I framtiden kan nya multifunktionella textilfibrer framställas och biomaterial kan utnyttjas inom elektronikområdet. Funktionell föda i form av näringsberikade produkter och "ätbara" vacciner representerar andra utvecklingslinjer. Biotekniken har även inverkan på områden som bionedbrytning och utveckling av alternativa energikällor, t ex väteproducerande bakterier.
Abstract The report present an outline of the development in biotechnology and its applications in the course of 15 years and with focus on both civilian and military defence. A general trend in the research areas with connections to the biotechnological field is the development of more refined techniques and synergy effects between the various fields. Analytical instruments are miniaturized and integrated to small units and this development implies many new concepts, for example clinical diagnostics and distribution of drugs. The biotechnology has influenced the development of drugs and the means of preventing, diagnosing and treating diseases. This will be further improved as a result of the ongoing mapping of genomes of humans and microorganisms. Biomaterials are other applications of the biotechnology, for example artificial blood and skin and new types of decontamination material. In the future new types of multifunctional textile fibers will be produced and biomaterials may be used in electronic devices. In addition, functional food, i.e. food with high nutritional value and oral vaccines, are easily obtained. The biotechnology also has impact on areas such as biodegradation and development of alternative energy sources, such as hydrogen producing bacteria.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182