Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ekotoxikologisk utredning av exponeringsnivåer hos fisk och musslor samt toxiska effekter av sediment från Musköbasens akvatiska närområde.

Ekotoxikologisk utredning av exponeringsnivåer hos fisk och musslor samt toxiska effekter av sediment från Musköbasens akvatiska närområde. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Berglind Rune, Larsson Roland, Leffler Per, Ragnvaldsson Daniel, Sjöström Jan, Wingfors Håkan
Ort: Umeå
Sidor: 25
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0844--SE)
Nyckelord Blåmussla, östersjömussla, tennorganiska föreningar, kvicksilver, tungmetaller, sediment, celltoxicitet, bivalves, organic tin compounds, mercury, heavy metals, sediment, cell toxicity
Sammanfattning Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har tidigare (2002) på uppdrag av Försvarsmakten (FM) kartlagt förekomst av vissa miljöförorenande substanser i sediment från tunnlar till bergrummen vid Musköbasen. I avsikt att studera om dessa föroreningar spridits även till farvatten utanför basen har en ekotoxikologisk utredning genomförts inom Musköbasens marina närområde. Målet med föreliggande undersökng var att undersöka toxiska effekter av sediment samt halter av PCB, organiskt tenn och tungmellaer i sediment, blåmussla, östersjumussla och fisk samt att kartlägga närområdet ur miljöfarlighetsynpunkt. Provtagning av sediment och vattenlevande organismer (musslor, fisk) utfördes i möjliga föroreningsgradienter på förvalda provplatser inom Horsfjärden samt Mälbyfjärden. Området runt ön Svartarsen/Blacken sydost om Muskö valdes som referensprovplats för musslor och sediment medan referensprov för fisk av praktiska skäl infångades i Blista fjärd nordävst om Gålön. Toxicitetstester på extrakt av sediment genomfördes med två oberoende metoder, akuttest på vattenloppan Ceriodaphnia dubia och akut tillväxttest på musceller (L-929) i cellkultur. Undersökningarna visade på toxiska effekter i celltoxicitetstest av föroreningar i sediment från enskilda punkter i Lugneviken och sydväst om Skramsö. Testerna på sedimentextrakt med vattenloppa tyder på att akuteffekter på levande djur för närvande ej förväntas i området. Mälbyfjärden med närområden uppvisar förhöjd exponering för tennorganiska föreningar (blåmussla och abborre) samt även för kvicksilver (abborre). Sediment i Mälbyfjärden med närområden uppvisar förhöjda halter i av tennorganiska föreningar samt metallerna koppar, kadmium och kvicksilver. Kritiska områden ur miljöfarlighetssynpunkt utgörs av Lugneviken samt angränsande områden med en vattenföring norrifrån genom Skramsösundet.
Abstract On commission of the Swedish Armed Forces the Swedish Defence Research Agency (FOI) has investigated the toxic effects of sediment extracts, the amounts of PCB, organic tin compounds and heavy metals in sediment, fish and bivalves (Mytilus edulis and Macoma baltica) and surveyed the environmental impact of these compounds in the waters of Muskö Naval Base. The investigation is a continuation of a study made earlier by FOI and The Geological Survey of Sweden on the pollution of the sediments in the foretunnels at the naval base. Sediment, bivalves and fish were sampled in possible pollution gradients at selected places in Horsfjärden and Mälbyfjärden. Reference samples of sediment and bivalves were taken in the waters close to Svartarsen/Blacken south east of Muskö and of fish in the waters of Bay of Blista north east of Gålön. The toxicity of extracts from sediments was investigated on mouse cells (L929) and on the water flea, Ceriodaphnia dubia. Samples from Lugneviken and south east of Skramsö were toxic to the cells. The extracts were not acute toxic to the water flea. Fish (perch) and sea mussel from Mälbyfjärden and waters nearby had high levels of organic tin compouns. High levels of mercury were found in perch. The sediment in the same area was polluted by organic tin compounds, copper, cadmium and mercury. Critical areas concerning environmental hazards were Lugneviken and adjacent waters receiving water coming through the Skramsösundet (Sound of Skramsö).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182