Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Vapensystem för graderad verkan.

Vapensystem för graderad verkan. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sundberg Ulf
Ort: Stockholm
Sidor: 46
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0845--SE)
Nyckelord Icke dödande vapen, graderad vapeninsats, operationella krav, legalitet, verkan, teknisk översikt, non lethal weapons, scalable weapon, operational needs, legality, effects, technical overview
Sammanfattning Rapporten påvisar nödvändigheten att betrakta icke dödande våldsmedel som en del av problemets helhet. Vid utveckling av verkanssystem då graderad verkan eftersträvas krävs en iterativ forsknings- och utvecklingsprocess över flera forskningsdiscipliner. Detta särskilt som kravet på sensorinformation ändras för att medge insats av nya verkansformer. Tyngdpunkten i rapporten avhandlar den internationella focus på behovet av icke dödande våldsmedel vid fredsskapande missioner. Insats av dessa medel förutsätter skiljda träningsmönster jämfört med för väpnad strid. Behovet av forskning gäller bl. a. fysiologiska fakta, för att kunna förutbestämma ett systems effekter på människan (vapnets effektivitet). Väsentligt är en publik acceptans av dessa våldsmedel samt en framtida tydligare rätt att legalt bruka preventivt våld, för att förhindra eskalation. Internationellt inriktas utvecklingen inom området mot nya verkansformer bl. a. Inom det elektromagnetiska spektrat.
Abstract The report indicates the necessity of looking at Non Lethal Options as a part of the holistic problem. Development of systems when scalable effects is tried to be obtained, is an iterative process including several researchdisciplins essential. This especial as the requirements on the sensors varies as regards new types of effects in new warheads. The mainpart of the report stresses the international focus on Non Lethal Weapons as a need within Peace Support Operations. Performance of this type of means requires special training and Standard Procedures compared with an armed conflict. The needs for research are i.g. physiological facts, to be able to foresee the effects of a system on the human being. Essential is the public acceptance of this type of options and a future more distinct right to use preventive legal violence, to prevent escalation. Intenationally are now the tendence to develop new types of effect i.e. within the electromagnetic spectrum.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182