Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Marschmodell för förband i ramverket FLAMES.

Marschmodell för förband i ramverket FLAMES. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Caidahl Erik, Olsson Mats
Ort: Stockholm
Sidor: 51
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0846--SE)
Nyckelord Simuleringsramverk, scenariosimulering, terrängmodell, doktrin, simulation framework, scenario simulation, terrain model, doctrine
Sammanfattning Rapporten avser ett examensarbete utfört i projektet "Informationsfusion i det nya försvarets ledningssystem" på FOI. Syftet med examensarbetet är att utveckla en modell för hur ett fordonsförband beter sig under marsch. Det har skapats en prototyp för detta anpassad till simuleringsramverket FLAMES. Eftersom det inte fanns något användbart stöd för den nya terrängdatan i FLAMES när arbetet utfördes används bara vägnätet. Det tänkta scenariot innehåller mindre än fordon och prototypen klarar av att simulera förband med upp till ungefär 500 fordon. Dessa fordon kan också sättas ihop i förband med valfri uppbyggnad. Förbanden kan sedan beordras att förflytta hela eller delar av förband till nya positioner och modellen organiserar själv marscherna. Förflyttningar i modellen baseras på doktriner, d.v.s. regelverk för hur ett förband uppträder. Resultatet av examensarbetet är tänkt att användas för att testa de fusionsalgoritmer som utgör huvuddelen av Infofusionsprojektet. Denna rapport beskriver de beteendemönster som modellerats och hur dessa fungerar i ramverket FLAMES.
Abstract This report describes a master thesis within the "Information fusion in the command system of the new defence" project at FOI. The purpose of this work is to develop a model for the behaviour of mechanized military units while marching. A Prototype for this behaviour have been developed for use with the simulation framework FLAMES. Since no usable support for the new terraindata in FLAMES existed when this work was made only the roads are used. The scenario contains less than 100 vehicles and the prototype is capable to simulate units with up to 500 vehicles in total. These vehicles can be assembled in any combination of military units. The units can then be ordered to move all vehicles or specific subunits to new positions and the model will organize the marches itself. The movements the military units perform is based on doctrine, which are sets of rules for a unit´s behaviour. The resulting prototype will be used for testing and evaluation of the fusion algorithms which form the main part of the Infofusion project. This report describes the behaviour patterns which have been modelled and their implementation in FLAMES.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182