Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Mixed Reality i militära tillämpningar. En förstudie med viss fokus på integration, blickriktningssensor och huvudburet mikrodisplaysystem.

Mixed Reality i militära tillämpningar. En förstudie med viss fokus på integration, blickriktningssensor och huvudburet mikrodisplaysystem. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Gustafsson Torbjörn, Carleberg Per
Ort: Linköping
Sidor: 64
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0857--SE)
Nyckelord virtuell verklighet, förstärkt verklighet, huvudpositionssensor, blickriktningssensor, mikrodisplaysystem, virtual reality, augmented reality, mixed reality, gaze-tracker, eye-tracker, HMD
Sammanfattning Genom att utveckla tekniska system för inmätning av blick- och huvudposition hos en operatör erhålls nya möjligheter att registrera, överföra, grafiskt generera, mixa och presentera bildinformation. Denna forskningsverksamhet tillhör det tvärvetenskapliga forskningsområdet "Mixed Reality", MR, och detta område beskrivs ingående i rapporten. För att få ett större perspektiv på hur MR kan användas militärt, har ett antal personer inom försvaret, förvarsindustrin och universitetsvärlden intervjuats. Utifrån dessa intervjuer presenteras och diskuteras ett antal potentiella militära tillämpningar. MR-teknik kan ge oss fantastiska system utifrån ett teknikperspektiv men systemet måste också fylla någon form av behov sett ur ett mänskligt perspektiv. MSI, människa-system-integration, är del av MR och därför behandlas också frågeställningar av denna art i rapporten. Ett tillämpningsområde, både militärt och civilt, inom MR är tekniskt stöd, där virtuell hjälpinformation (instruktioner, sprängskisser, etc.) presenteras framför ögonen på en operatör. Genom att i tillämpningar som denna även känna av operatörens blick kan avgörande fördelar uppnås. Integration av ett huvudburet mikrodisplaysystem med en blickriktningssensor ges därför extra utrymme i rapporten. Slutligen presenteras en översiktlig tabell över en trolig utveckling av MR-system och dess tillämpningar.
Abstract By the development of systems measuring an operators gaze and head direction new possibilities to acquire, transfer, graphical generate, mix and display image information arises. Research work within this area belongs to the interdisciplinary field of research called ´Mixed Reality´, MR, which is described in the report. To achieve a greater perspective on how MR can be used in military applications, a number of individuals from the national defence, the defence industry and the university have been interviewed. Based upon these interviews a number of potential military applications are presented and discussed. MR-techniques are able to give us fantastical systems from a technical point of view but the system must also fulfil its purpose from a human point of view. Human factors are a part of MR and related questions regarding this issue also considered. One MR application area is ´technical support´, where virtuel image information (instructions, exploded views, etc.) is displayed in front of the eyes of an operator. Detecting the gaze direction in applications like this, crucial advantages can be obtained. The integration of a head-mounted micro-display system and a gaze direction sensor is therefore given extra attention in the report. Finally, a perspicuous table of a probable evolution of MR-systems and theirs applications are presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182