Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Belarus Facing Dual Enlargement: Will the EU Squeeze Harder?

Belarus Facing Dual Enlargement: Will the EU Squeeze Harder? Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Paznyak Vyachaslau
Ort: Stockholm
Sidor: 75
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0859--SE)
Nyckelord Vitryssland, EU, NATO, Ryssland, Polen, Litauen, TACIS, gränser, handel, migration, brott, energi, Belarus, Russia, Poland, Lithuania, borders, trade, crime, energi, Försvarsanalys
Sammanfattning Östutvidgningen av NATO och EU reser en rad svåra problem för Vitryssland, vilkas lösning kräver ökat samarbete och finansiellt-tekniskt bestånd, främst i att möta nya säkerhetshot, modernisera gränsernas infrastruktur och underteckna ett multilateralt paket av avtal om återtagande av flyktingar. En positiv förändring i relationerna mellan Vitryssland och NATO/EU förutsätter att Vitryssland inleder demokratiska och marknadsekonomiska reformer. Den dubbla utvidgningen har också omfattat OSSE och andra europeiska institutioner, som befrämjar institutionella förändringar genom att sprida gemensamma värderingar, normer och praxis. Paradoxalt nog har Vitrysslands relationer med NATO under några år sett bättre ut än med EU, även om de bara omfattar samarbete om sekundära program. Vitryssland har ännu inte accepterat realiteten av situationen i Europa efter det kalla kriget. Det har förblivit det enda europeiska land som har "krigstillstånd" med väst, medan dess unionpartner Ryssland slöt ett "fredsavtal" med NATO genom Founding Act 1997 och gick vidare mot strategiskt partnerskap genom att bilda NATO-Rysslandsrådet i maj 2002. Vitryska myndigheter torde se att ett militärt svar på "hotet" från NATO är poänglöst. EU:s utvidgning är en mer omfattande utmaning än NATO-utvidgningen.
Abstract EU and NATO eastern enlargement raises a host of difficult issues for Belanus, the solution of which requires enhanced cooperation and financial and technical assistance, first of all in the meeting of new security challenges, the modernization of the border infrastructure and preparing a multilateral package of readmission agreements. A positive change in relations between Belarus and the EU/NATO depends on Belanus´turn to democratic and market economic reforms. The dual enlargement has embraced also in OSCE and other European organizations, which promote institutional change by spreading common values, norms and practices. Paradoxically, Belarus relations with NATO have for some time looked better than those with the EU, even though they do not go beyond cooperation on "second-order" programs. Belarus has yet to accept the realities of the Post-Cold War settlement in Europe. It has remained the last European country in a "state of war" with the West, whereas its union partner Russia concluded a "peace treaty" with NATO by signing the 1997 Founding Act and moved further towards a strategic partnership by instituting the NATO-Russia Council in May 2002. Belarusian authorities should acknowledge that a military response to the NATO "threat" is pointless. EU enlargement is a more comprehensive challenge than NATO enlargement.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182