Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Perspektiv på amerikansk säkerhetspolitik. USA:s nya säkerhetspolitiska doktrin. Amerikansk militär närvaro i Europa och RMA,USA och ESDP.

Perspektiv på amerikansk säkerhetspolitik. USA:s nya säkerhetspolitiska doktrin. Amerikansk militär närvaro i Europa och RMA,USA och ESDP. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Dörfer Ingemar, Winnerstig Mike
Ort: Stockholm
Sidor: 115
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0871--SE)
Nyckelord USA, Europa, NATO, ESDP, stridskrafter, doktrin, robotförsvar, kärnvapenstrategi, United States, Europe, armed forces, doctrine, missile defense, nuclear strategy, Försvarsanalys
Sammanfattning Denna rapport består av tre delstudier. I den första presenteras den nya amerikanska säkerhetspolitiska doktrinen från september 2002. I samarbete med andra stater ska Amerika bedriva kampen mot terrorister med massförstörelsevapen. Pre-emptivt, förebyggande krig är ett element i denna doktrin. En ny paradigm i kärnvapenstrategin förkastar ömsesidig säker förödelse och använder sig av robotförsvar och reducering av kärnvapen som nya metoder. Den andra studien behandlar den amerikanska militära närvaron i Europa, dess form och innehåll över tiden. Revolutionen i militära affärer och dess inverkan på närvaron analyseras. RMAs inverkan är liten utom i fråga om teknologigapet och koalitionskrigföring som försvåras. Genom Sveriges höga tekniska nivå anpassar sig landet bättre till det amerikanska RMA än många NATO-allierade. Den tredje studien behandlar den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken, ESDP, och hur den uppfattas i Amerika. Medan president Bush Sr. var mycket skeptisk var Clinton-regeringen villkorat positiv. Bush Jr. var i början negativ men ser nu ESDP som ganska irrelevant. Skälet är att de europeiska, specifikt franska, planerna att i ESDP se ett alternativ till NATO i europeisk säkerhetspolitik försvagats, både p.g.a. bristande resurser och många europeiska länders fasthållande vid NATO som den centrala säkerhetspolitiska organisationen.
Abstract This report contains three studies. The first study presents the new American national security doctrine of September 2002.The United States is to conduct the fight against terrorists and weapons of mass destruction together with other states. Pre-emptive war is one element in this doctrine. A new paradigm in nuclear doctrine rejects mutual assured destruction and advocates missile defense and reduction of nuclear forces. The second study deals with US troops in Europe and the form and content of such American presence over time. The RMA and its impact on the presence is analyzed. Its impact is small except for the technology gap and coalition warfare. Because opf its high technological standard Sweden adjusts better to the American RMA than many NATO allies. The third study deals with the European security and defense policy, ESDP, and how it is perceived in the United States. While president George Bush was very sceptical the Clinton administration was conditionally positive. President George W. Bush was negative in the beginning but now perceives the ESDP as rather irrelevant. The reason is that the European centric, especially French, plans to imagine the ESDP as an alternative to NATO in European security policy, has been weakened considerably. This outcome is explained by the lack of resources and the preference of many European states to use NATO as the central European security institution.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182