Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Object recognition with a differential invariant method.

Object recognition with a differential invariant method. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hafström Aurora
Ort: Stockholm
Sidor: 44
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0894--SE)
Nyckelord Objektigenkänning, invariantteori, signaturkurvor, moving frames, datorseende, object recognition, invariant theory, signature curve, moving frame, computer vision
Sammanfattning Framtida vapensystem måste möta ökade krav på precision, prestanda och autonomitet, vilket i sin tur ställer höga krav på avancerad sensoråterkopplad styrning, där stor hänsyn tas till sensorsignalernas geometriska struktur. Sensordata kan exempelvis omfatta en bild eller en transformation. Datorseende ger rika exempel på detta. De metoder som studeras i denna rapport torde vara användbara för många moderna sensorsystem. Denna rapport behandlar objektigenkänning och positionsbestämning med hjälp av en differentialgeometrisk invariantmetod. Metoden är framtagen med tanke på framtida användning i en reglerloop för fordonsstyrning, och innefattar beräkning av en kurvas invarianter för en viss transformationsgrupp för att med hjälp av dessa skapa en för objektet unik signaturkurva, ett slags identitetskort. Detta betyder att signaturkurvan är densamma oberoende av varifrån objektet är iakttaget, vilket är en fördel i jämförelse med andra igenkänningsalgoritmer. Originalkonturen kan till exempel tas fram med bildoperationer från en digitalbild. Signaturkurvan kan sedan jämföras med ett bibliotek av fördefinierade signaturkurvor. Algoritmerna undersöks och visar sig fungera bra under ideala omständigheter. En modifierad version av denna metod borde kunna användas i en mängd olika militära datorseendeproblem.
Abstract Future weapon systems will have to meet increasing demands regarding precision, performance and autonomy, which in turn leads to a need of advanced control by sensor feedback, paying due respect to the geometrical structure of the sensor signals. Sensor data may consist of a picture or a transformation. Computer vision provides rich examples of this. The methods studied in the present report should be useful for several modern sensor systems. This report treats object recognition and position determination with a method using differential invariants. The method is developed for possible use in a control loop for vehicle guidance. The method consists in calculating of the invariants for a curve under some transformation group, and obtaining from these invariants a unique signature curve, a sort of identification card. The signature is independent of the position from which the object is seen, which is an advantage in comparison with other possible methods. The original contour can be extracted with image processing methods from a digital image. The signature curve can then be compared to a library of predefined signature curves. The algorithms are investigated under idealized conditions, and then perform well. A modified version of this method would be used in a lot of different military computer vision problems.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182