Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ekonomi och säkerhet i de baltiska staterna - en studie av relationen mellan säkerhetstänkande och ekonomiska beroenden.

Ekonomi och säkerhet i de baltiska staterna - en studie av relationen mellan säkerhetstänkande och ekonomiska beroenden. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Svensson Charlotte
Ort: Stockholm
Sidor: 55
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0895--SE)
Nyckelord Estland, Lettland, Litauen, Ryssland, ekonomi, säkerhet, säkerhetspolitik, säkerhetskoncept, ekonomiskt beroende, Estonia, Latvia, Lithuania, Russia, economy, security policy, security concept, economic dependence, Försvarsanalys, Defence Analysis
Sammanfattning Studien gör en jämförelse mellan hur ekonomiska hot i de baltiska staternas säkerhetspolitiska koncept och doktriner uppfattas och hur dessa har utfallit i praktiken vad gäller handelsrelationerna med Ryssland. Från de baltiska staternas sida uppfattar man ett alltför stort beroende av import från Ryssland som ett hot mot den ekonomiska självständigheten. Detta gäller i synnerhet energiimporten. I detta syfte görs en genomgång av hur ekonomin och utrikeshandeln i de baltiska staterna har utvecklats under andra hälften av 1990-talet samt, för att komplettera bilden, de ryska intressena i baltisk ekonomi, särskilt vad gäller naturresurser och transporter. Därefter gör författaren en genomgång av de baltiska staternas säkerhetskoncept eller motsvarande. Författaren finner att dessa mycket tydligt ger uttryck för en oro för rysk ekonomisk hegemoni inom vissa sektorer som skulle kunna leda till utpressning i ett känsligt läge. I ett sammanfattande avsnitt diskuteras skillnaden mellan de tre staternas syn och praxis vad gäller dessa frågor. utrikeshandeln i de baltiska staterna har utvecklats under andra hälften av 1990-talet samt, för att komplettera bilden, de ryska intressena i baltisk ekonomi, särskilt vad gäller naturresurser och transporter. Därefter gör författaren en genomgång av de baltiska staternas säkerhetskoncepteller motsvarande. Författaren finner att dessa mycket tydligt ger uttryck för en oro för rysk ekonomisk hegemoni inom vissa
Abstract The purpose of the study is to compare the perceptions of economic threats as they are expressed in the security concepts of the three Baltic states to the practical outcome in terms of changes in trade with Russia. To this purpose, the author scrutinizes the trade development between the three Baltic states and Russia in the secondhalf of the 1990-ies. For completeness, other Russian economic interests and transit patterns in the region are also described. This is followed by an analysis of the security concepts of the equivalent in the three states. In these, Russian economic leverages and Baltic dependence on primarily Russian energy carriers are percieved as possible threats to the independence of the three nations. The security thinking clearly expresses concern for Russian hegemonic tendencies and dominance in some sectors of the economy, which under certain circumstances could lead to unwished dependence and control from Russia. In the concluding chapter, the difference between theory and praxis in the three Baltic states in this field is discussed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182