Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Europeisk säkerhets- och försvarspolitik - en studie om svenska möjligheter att påverka.

Europeisk säkerhets- och försvarspolitik - en studie om svenska möjligheter att påverka. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Nilsson Maria
Ort: Stockholm
Sidor: 66
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0898--SE)
Nyckelord EU, ESFP, krishantering, inflytande, småstat, ESDP, crisis management, influence, small state, Försvarsanalys
Sammanfattning Syftet med rapporten är att diskutera på vilket sätt Sverige kan utöva inflytande i den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken, ESFP,i EU. Utifrån ett statscentrerat perspektiv behandlar rapporten särskilt små staters förutsättningar och möjligheter till inflytande i ESFP. I rapporten identifieras nio faktorer och instrument som medlemsstaterna på olika sätt kan dra nytta av för att utöva inflytande över den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. Med utgångspunkt från dessa faktorer ger författaren förslag på hur Sverige skulle kunna utnyttja sina nationella resurser för att öka inflytandet. ESFP beskrivs som en process med en blandning av formella och informella strukturer. Denna dynamiska och föränderliga kontext, under omvandling i den pågående diskussionen om hela unionens framtid, är öppen för idéer om olika utvecklingsvägar. Inflytande i en sådan process beror inte enbart på hur Sverige agerar i enskilda förhandlingssituationer, utan också på dess förhållande till andra medlemsstater och till de gemensamma institutionerna, samt hanteringen av det militära kapacitetsbidraget som en potentiell inflytandebas.
Abstract The aim of the report is to discuss how Sweden can influence the European Security and Defence Policy, ESDP, within the EU. Using a state centric perspective, the report examines the possibilities for influence over ESDP for small states in particular. Nine areas are identified, where Member States can act to improve their possibilities for influence. Using there nine areas, the author discusses how Sweden especially can use its national resourses to gain influence. ESDP is presented as a process composed of both formal and informal structures. In this dynamic and constantly developing environment there is room for new ideas on ways forward. Sweden´s influence in such a process is not only a question of how the state acts in a negotiation situation. It is also a question of Sweden´s relationships with other Member States and with the institutions of the Union, as well as how Sweden handles the military capacity contribution as a potential source of influence.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182