Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Internationaliseringen och Sveriges civila krishanteringssystem.

Internationaliseringen och Sveriges civila krishanteringssystem. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jarlsvik Helén
Ort: Stockholm
Sidor: 77
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0899--SE)
Nyckelord civilt säkerhetspolitiskt, samarbete, internationalisering, civil krishantering, civilt försvar, konflikter, svåra påfrestningar, FN, EU, ESFP, NATO, civilian security, policy cooperation, internationalization, civilian crisis, management, civil defence, conflicts, disasters, UN, ESDP, Försvarsanalys
Sammanfattning De senaste åren har de internationella samarbetet kring civila säkerhetspolitiska frågor ökat. För att kunna anpassa det svenska civila krishanteringssystemet till den dynamiska internationella processen är det viktigt att öka kunskapen om sambanden mellan den internationella och den nationella nivån. Syftet med den här rapporten är därför att analysera i vilka avseenden det ökande internationella civila säkerhetspolitiska samarbetet påverkar Sveriges civila krishanteringssystem. Analysen visar att ett flertal aspekter inom de övergripande områdena doktrin, organisation, planering och finansiering, övervakning och analys, insatsresurser och fasta system samt riktlinjer, utbildningar och övningar påverkas av det internationella samarbetet. Rapporten innehåller också en mer policyinriktad diskussion om möjliga åtgärder som skulle kunna vidtas för att anpassa det svenska systemet till den internationella utvecklingen.
Abstract There has been an increase in international cooperation on civilian security policy issues over the past years. It is important to understand the links between the international and national level in order to be able to adapt the Swedish civilian crisis management system to the dynamic international process. The aim of this report is therefore to analyse in what ways the extensive international cooperation on civilian security policy issues influences the Swedish civilian crisis management system. The analysis shows that the international cooperation has an impact on several aspects within the following comprehensive areas: doctrin, organization, planning and financing, surveillance and analysis, mobile resources and stationary systems as well as guidelines, education and exercises. The report also contains a more policy-oriented discussion on measures that could be initiated in order to adapt the Swedish system to the international development.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182