Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Iran´s disarmament and arms control policies for biological and chemical weapons, and biological capabilities.

Iran´s disarmament and arms control policies for biological and chemical weapons, and biological capabilities. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Westerdahl Kristina, Roffey Roger, Hjalmarsson Karin, Bucht Göran, Zanders Jean Pascal, Hart John
Ort: Umeå
Sidor: 135
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0904--SE)
Nyckelord Iran, biological weapons, BTWC, chemical weapons, CWC, OPCW, microbial pathogens, toxins, vaccine production, anthrax, brucellosis, fungal toxins, proliferation security policy, disarmament, arms control, biologiska vapen, kemiska vapen, mikrobiella patogener, toxiner, vaccinproduktion, antrax, brucellos, svamptoxiner, utbredning, säkerhetspolitik, nedrustning, rustningskontroll
Sammanfattning Iran har ratificerat internationella konventioner som förbjuder biologiska och kemiska (BC-)vapen, men ändå förekommer beskyllningar om att Iran innehar BC-vapen. Dessa anklagelser är oftast grundade på underrättelsematerial och kan därmed inte utvärderas av oberoende bedömare. Syftet med denna rapport var därför att studera förstahandsinformation om Irans politik för nedrustning och rustningskontroll, samt öppen information om forskning och vaccinproduktion för att bedöma landets biologiska kapacitet. Iran har varit mycket aktivt inom nedrustningsfora för internationella fördrag på BC-området. Irans politiska linje har varit konsekvent och ett rationellt gensvar på landets säkerhetspolitiska situation, med tyngdpunkt på avskaffandet av informella exportkontroller och förbättrade säkerhetsgarantier. Vissa ståndpunkter förefaller emellertid ha varit mer ägnade att förlänga förhandlingarna än konstruktiva. En genomgång av mikrobiologisk forskning visade att antalet forskningspublikationer om patogener och toxiner ökade märkbart 1992-1998. Många naturligt förekommande sjukdomar orsakas av potentiella B-vapenagens, men antalet publikationer för specifika B-vapenagens är lågt och föreföll inte påverkas av den totala ökningen av publikationer under 1990-talet. Den inhemska vaccinindustrin täcker behovet för människor och djur, vad gäller volymer och sjukdomar som kan förebyggas. Iran samarbetar aktivt med en rad länder inom vaccinproduktion, hälsovård och forskning. En slutsats var också att öppna källor kan innehålla mycket information av värde vid proliferationsanalys, och ge en bild av ett lands avsikter, vetenskapliga och tekniska resurser. Felaktig information eller brist på information påverkar dock analysen, hotuppfattningen och den bild som förmedlas av ett lands kapaciteter och avsikter. Förtroendet inom BC-området kan klart förbättras genom öka transparens (insyn).
Abstract iran is a member of international treaties prohibiting chemical and biological weapons (CBW), yet there are allegations that Iran has CBW. The allegations are mostly based on intelligence and cannot be evaluated by independent analysts. Therefore, this report studied first-hand information on Iran´s disarmament and arms control policies, and open source information on research and vaccine production to assess biological capabilities. Iran has been very active in disarmament and arms control relating to international CBW treaties. The policies were consistens, representing a rational response to the Iranian security situation, with emphasis on abolishing informatl export control and enhancing security guarantees. However, some positions appeared more aimed at prolonging the negotioations than being constructive. A survey of microbiological research showed that the number of research papers on pathogens and toxins clearly increased 1992-1998. Many endemic diseases are caused by potential biological weapons (BW) agent, but the number of publications on specific BW agents is low and apparently unaffected by the overall increase of publications in the 1990s´. The domestic vaccine industry covers the human and veterinary needs, in terms of volumes and diseases targeted. Iran is actively co-operating with many countries in vaccine production, health care and research. It is also concluded that open sources can yield much information of value in proliferation analysis, and provide a picture of a country´s intentions, scientific and technical resources. However, incorrect information or lack of information affects analysis, threat perception and the image conveyed of capabilities and intentions. Confidence in the CBW area could clearly be improved by increasing transparency.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182