Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fire growth and spread - an experimental study in model-scale.

Fire growth and spread - an experimental study in model-scale. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Walmerdahl Per, Werling Per
Ort: Stockholm
Sidor: 69
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0907--SE)
Nyckelord Antändning, brand, brandtillväxt, brandspridning, övertändning, ignition, fire, fire growth, fire spread, flashover
Sammanfattning En experimentell studie i modellskala har genomförts i syfte att studera brandtillväxt i ett rum och brandspridning mellan rum. Inledningsvis genomfördes en serie brandtillväxtförsök för att studera hur valet av antändningskälla styr tiden till övertändning i ett rum med brännbar ytbeklädnad. Vidare genomfördes försök i syfte att undersöka både vertikal och horisontell brandspridning mellan rum. Ventilationsförhållandena varierades för att efterlikna situationen ombord på ett fartyg eller i en undermarksanläggning. En enkel utvärdering av rumsbrandförsöken visade att övertändning inträffade vid en relativt konstant temperatur av 650ºC och en mot golvet infallande värmestrålning av ca 17kW/m2. Även förbränningshastigheten av den brännbara ytbeklädnaden var i det närmaste konstant och nära 22g/s. Brandspridning mellan rum verkar dock inte på ett enkelt sätt låta sig definieras i form av ett enkelt temperaturkriterium. De aktuella ventilationsförhållandena verkade spela en avgörande roll för slutresultatet. Framtida experimentella studier bör inriktas på att vidare undersöka brandtillväxt i rum och brandspridning mellan rum och eventuellt genomföra en jämförande fullskalestudie. Jämförelser mellan experimentella data och beräkningar med CFD-modellen FDS och verkansvärderingsprogrammet AVAL är också av intresse.
Abstract An experimental study in model-scale has been performed to investigate compartment fire growth and fire spread between compartments. Initially a series of compartment fire growth tests were performed to study how different ignition sources will affect the time to flashover in a compartment with combustible linings. Further experiments were conducted to investigate both vertical and horisontal fire spread between compartments. Ventilation conditions were varied in order to resemble the situation onboard a ship or in an underground facility. A short evaluation of the compartment fire tests was done showing that flashover occurred at a relatively constant temperature of 650ºC and a level of incident heat radiation to the floor of about 17kW/m2. The mass loss rate of the combustible linings was also close to constant at 22g/s. Fire spread between compartments does not at first sight subject itself to an easy characterisation using gas temperatures as criteria for definition. The ventilation conditions seemed to have a great impact on the results. Future experimental studies should be aimed at further studying fire growth and spread between compartments and possibly making a comparative full-scale study. Comparisons between experimental data and CFD-model FDS and vulnerability assessment code AVAL are also of interest.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182