Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Överlevnadsplagg 39; effekt på andningsarbete och komfort under ökad acceleration.

Överlevnadsplagg 39; effekt på andningsarbete och komfort under ökad acceleration. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eiken Ola, Kölegård Roger, Johannesson Björn, Bergsten Eddie, Görnkvist Mikael
Ort: Stockholm
Sidor: 16
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0908--SE)
Nyckelord Acceleration, andningsarbete, G-belastning, G-skydd, G-tolerans, mottrycksväst, övertrycksandning, acceleration, counter-pressure jerkin, pressure breathing, G-load, G-protection, G-tolerance, work of breathing
Sammanfattning Det primära syftet med studien var att undersöka om den modifierade armfixeringsjacka (överlevnadsplagg 39; Ö39), med betydligt ökad massa (5.7 kg jämfört med 2.9 kg hos standard armfixeringsjackan (STA)), som avses införas för JAS-piloter under utlandsuppdrag åsamkar piloterna obehag och/eller ett alltför stort inandningsarbete vid förhöjd G-belastning. Det sekundära syftet var att undersöka hur andningsarbete och komfort påverkas av att övertrycksandningssystemets mottrycksväst kopplas ur. Metoder. Tio försökspersoner (fp) undersöktes under tre olika betingelser (i) med STA med trycksatt mottrycksväst, (ii) med Ö39 med tryck i mottrycksvästen (Ö39m) och (iii) med Ö39 utan tryck i mottrycksvästen (Ö39u). Fp undersöktes vid förhöjd G-belastning i huvud-fot-riktning enligt: 6 G under 15 s, 6 G under 120 s, 9 G under 15 s, omväxlande 5.5 och 8 G under maximalt 160 s. Resultat. Inga signifikanta skillnader mellan de olika försöksbetingelserna uppmättes vad gäller medelartärtryck, tryck i brösthålan, elastiskt inandningsarbete, syremättnad i artärblodet, G-tolerans, G-uthållighet eller upplevt obehag. De flesta fp (8 av 10) angav att det var egalt om de använde STA eller Ö39m, medan de flesta fp (8 av 10) föredrog Ö39m framför Ö39u (p<0.01). Slutsatser. Ö39 tolererades väl av samtliga fp under G-belastning upp till och med 9 G, och orsakade ej subjektiva besvär eller påverkade G-tolerans, G-uthållighet eller andningsarbete jämfört med STA. Således föreligger inga hinder för fortsatt utprovning av Ö39 under flygning.
Abstract The primary aim of the study was to investigate whether the modified jacket (survival garment 39; Ö39), with substantially increased mass (5.7 kg vs 2.9 kg in the standard jacket (STA)), to be introduced to Gripen 39 pilots on international assignments induces discomfort and/or a too great inspiratory work of breathing during increased gravitoinertial (G) load. The secondary aim was to investigate the effects on work of breathing and breathing comfort of disconnecting the counter-pressure jerkin of the pressure-breathing system. Methods. Ten subjects were investigated in three different conditions (i) wearing STA with counter pressure in the jerkin, (ii) wearing Ö39 with counter pressure in the jerkin (Ö39m) and (iii) wearing Ö39 without counter pressure in the jerkin (Ö39u). The subjects were investigated at increased G-load as follows: 6 G during 15 sec, 6 G during 120 sec, 9 G during 15 sec, alternating 5.5 and 8 G during a maximum of 160 sec. Results. No significant differences were noted between the conditions regarding perceived discomfort, mean arterial pressure, esophageal pressure, elastic inspiratory work of breathing, oxihemoglobin saturation, G-tolerance or G-endurance. The majority of the subjects (8 of 10) preferred Ö39m before Ö39u (p<0.01). Conclusions. Ö39 was well accepted by all subjects at G-loads up to 9G, and did not induce discomfort or affect G-tolerance, G-endurance or work of breathing in comparison with STA. Thus, the present results do not give any reason to discourage further assessments of Ö39 in flight.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182