Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Detection of buried land mines with laser vibrometry.

Detection of buried land mines with laser vibrometry. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Letalick Dietmar, Jonsson Per, Carlsson Tomas, Henriksson Markus, Habberstad Hans
Ort: Linköping
Sidor: 28
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0909--SE)
Nyckelord mindetektion, laservibrometri, koherent laserradar, mine detection, laser vibrometry, coherent laser radar
Sammanfattning Vi har visat att nedgrävda landminor kan detekteras genom att mäta akustiskt inducerade ytvibrationer med en laservibrometer. Detektionsmetoden fungerar bra för stridsvagnsminor. Två stridsvagnsminor användes som testobjekt och gav tydliga resonanser omkring 100 Hz. De objekt som användes för att simulera truppminor uppvisade ej några tydliga resonanser, och tyvärr testades inte några riktiga personminor i detta försök. Inga resonanser observerades för en sten som användes som skenmål. En viktig fördel med denna metod är möjligheten att detektera nedgrävda minor, både innehållande metall och metallfria. Vidare har vi visat att det är möjligt att hålla känsliga och dyrbara delar av laserradarsystemet långt ifrån själva mäthuvudet. Genom att låta lokaloscillatom gå genom samma fiberkabel som signalen från mäthuvudet blev mätsystemet relativt okänsligt för rörelser i fiberkabeln och det höga ljudtrycket på kabeln. Förslag till fortsatt verksamhet omfattar fältförsök för att undersöka prestanda i olika jordarter och med olika fuktighet. Även möjligheten att detektera truppminor bör studeras.
Abstract We have demonstrated that buried land mines can be detected by measuring acoustically induced surface vibrations with a coherent laser radar. The detection methods works well for anti-tank (AT) mines. Two AT mines were used as test objects giving clear resonances around 100 Hz. The objects used to simulate anti-personnel (AP) mines did not show any clear resonances, unfortunately, no real AP mines were tested. No resonances were observed for a stone that was used as a decoy. An important advantage with this method is the ability to perform remote detection of buried mines, both metal and plastic. Furthermore, we have shown that it is possible to keep the sensitive and expensive parts of the laser radar system far apart from the measurement head. By passing the local oscillator arm in the same fibre cable as feeding the measurement head, the system became fairly insensitive to both movements of the fibre cable and high sound pressure levels on the cable. Suggested future work includes outdoor field trials to investigate the performance in various types of soil and varied water content. Also, the ability to detect AP mines should be investigated.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182