Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Application of rapid analysis methods of protein markers for exposure assessment.

Application of rapid analysis methods of protein markers for exposure assessment. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Stricklin Daniela, Arvidsson Eva
Ort: Umeå
Sidor: 20
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0911--SE)
Nyckelord Flow cytometry, cytokines, soman, LPS, radiation, flödescytometri, cytokiner, soman, strålning
Sammanfattning Biological markers that reflect and quantify biological response are useful tools in the exposure assessment of different hazards. A variety of proteins have been reported to be selectively expressed in response to exposure to harmful agents. However, protein markers often are affected by more than one agent. Therefore, a profile of protein marker expression could provide a more specific assessment of an exposure. Recently developed cytomtric bead array technology has enabled fast, efficient, and reliable measurement of multiple protein markers in a single sample. Commercially available cytokine kits afford the opportunity to investigate the utility of these protein profiles in exposure assessment. This work evaluates the application of this new technology in biomarker research. Further, the utility of cytokine profiles in exposure assessment has been examined by in vitro experiments with NBC agents; radiation, LPS, and soman. The technology has shown from our studies, to provide tast, relialbe, and more comprehensive data from individual experiments. Cytokine profiles yielded useful information from in vitro exposures to LPS, elucidating information specific for the exposure as well as indications, based on kinetic studies, of time of exposure. In vivo studies are needed to determine whether the cytokine profiles will be useful in elucidating other exposures where target tissues are other than blood cells. In this case, one would hope to detect the expression of cytokines from target tissues systemically in the blood.
Abstract Kroppsegna markörer som speglar och kvantifierar biologisk respons är användbara vid bedömning av exponering för olika farliga ämnen. Ett urval proteiner har rapporterats uttryckas selektivt som svar på exponering av skadliga ämnen. Men proteinmarkörer påverkas ofta av fler än ett ämne. Därför skulle en profil av proteinmarkörer kunna ge en mer specifik bedömning av exponeringe. Den nyligen utvecklade "cytometric bead array"-tekniken har möjliggjort snabba, effektiva och säkra mätningar av multipla proteinmarkörer i ett enda prov. Genom att utnyttja kommersiellt tillgängliga kit kan nyttan av dessa proteinprofiler i bedömningen av en exponering undersökas. I detta arbete har vi applicerat den nya teknologin i forskningen på biomarkörer, framförallt beträffande analys av hormonliknande proteiner benämnda cytokiner. Dessutom har möjligheten att använda cytokin-profiler i bedömning av exponering undersökts genom in vitro-experiment med NBC-agens; strålning, bakteriellt endotoxin (lipopolysaccharide: LPS) och nervgasen soman. Dessa studier visar att tekniken ger snabba, pålitliga och mer omfattande data från individuella experiment. Cytokin-profiler gav användbar information från in vitro-exponeringar för LPS, både specifikt för typen av exponering och indikationer baserat på tidsstudier. In vivo-studier är nödvändiga för att utvärdera om cytokin-profiler kan användas för att påvisa exponering där målvävnaden är annan än blodceller. I en sådan situation vill man mäta systemisk påverkan genom analys av cytokiner i blodprover.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182