Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Adaptiva strukturer för flygtillämpningar, en litteraturstudie år 2003.

Adaptiva strukturer för flygtillämpningar, en litteraturstudie år 2003. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jarlås R, Andersson B, Hamnér O, Hanfi A, Levin K, Romblad J, Smith J, Torlund P-Å, Tysell L
Ort: Stockholm
Sidor: 58
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0914--SE)
Nyckelord Litteraturstudie, adaptiv struktur, adaptivitet, smart struktur, smart material, aktuator, flygprestanda, prestandaanalys, aeroservoelasticitet, UCAV, literature survey, adaptive structure, adaptivity, smart structure, smart material, morphing, actuator, performance, aeroservoelasticity, UCAV
Sammanfattning Framsteg inom utvecklingen av adaptiva strukturer för flygtillämpningar, dvs. utveckling av flygplansstrukturer med en anpassningsbar yttre eller inre form bedöms ha potentialen att markant förbättra prestanda hos framtida flygplan och UCAVer. Hårda radarsignaturkrav och ökade traditionella flygprestandakrav och flexibilitetskrav kan tillsammans med den tekniska utvecklingen driva fram innovativa tekniska lösningar. Denna undersökning pekar på rapporterade internationella aktiviteter, med fokus på nya tekniker som kan bli tillämpbara för framtida UCAVer. Fokus ligger på arbeten som behandlar hur förändringar av farkostens yttre form skall åstadkommas och hur detta inverkar på flygprestanda. Undersökningar genomförs i vår omvärld baserat på simuleringar, vindtunnel- och flyg-prov för att samla erfarenhet och för att göra bedömningar om potentiella framtida prestandavinster. Omfattande verksamhet sker bl.a. gällande utvecklingen av komponenter baserade på ny teknik för att åstadkomma mekanisk rörelse. På längre sikt kan detta leda till nya konstruktioner som bl.a. kan tänkas ersätta nuvarande hydraulikbaserade lösningar. Studier av mer omfattande form- eller konfigurationsförändringar, eng. morphing, kräver avsevärd teknisk utveckling av komponenter för mekanisk rörelse samt nya material. De mest betydelsefulla internationella aktiviteterna presenteras inledningsvis tillsammans med en bedömning om lämpliga nationella insatser. En mer omfattande beskrivning av rapporterade aktiviteter presenteras tillsammans med ytterligare referenser i ett appendix.
Abstract Progress in the development of adaptive structures for aeronautical applications, i.e. development of aircraft structures with an adaptive exterior or interior shape, is believed to have a potential to significantly improve the performance of future aircraft and UCAV´s. Severe radar-signature requirements and increased traditional aeronautical performance and flexibility requirements may, in combination with the technical progress, push innovative technical designs. This survey point at activities reported internationally, with a focus on novel techniques that may be applicable to future UCAV´s. Focus on work concerning how to accomplish changes to the vehicles exterior shape and the influence on aircraft performance. Investigations are carried out worldwide based on simulations, windtunnel- and flight-tests to gather experience and to make estimates of potential future aeronautical performance gains. Extensive activities are among other things carried out regarding development of components based on new techniques to accomplish mechanical motion. In the long term this may lead to new designs for instance replacing current designs based on hydraulics. Studies of more significant shape- or configuration-changes, so called morphing has also been reported. Such morphing requires significant technical evolution in actuator- and material-development. The most significant international activities are presented in the first chapters together with and estimate of national efforts needed. A broad description of reported activities is presented together with more references in an appendix.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182