Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Civil-militär samverkan på central nivå. Samverkan mellan Försvarsmakten och centrala myndigheter inom ramen för totalförsvar och fredstida krishantering.

Civil-militär samverkan på central nivå. Samverkan mellan Försvarsmakten och centrala myndigheter inom ramen för totalförsvar och fredstida krishantering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Wahlberg Maria, Asplund Maria, Beausang Peder, Hartoft Percy
Ort: Stockholm
Sidor: 67
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0933--SE)
Nyckelord Civil-militär samverkan, samverkansbehov, samverkansformer, central nivå, totalförsvar, fredstida krishantering, cooperation, coordination, national level, civil-military cooperation, total defence, crisis management, Försvarsanalys, Defence Analysis
Sammanfattning Mot bakgrund av de senaste årens förändringar av organisation och ledningssystem på både civil och militär sida, beskrivs i rapporten den civil-militära samverkan som sker mellan Försvarsmakten och andra centrala myndigheter. Syftet med rapporten är att diskutera och belysa behovet av, och förutsättningarna för, civil-militär samverkan på central nivå i Sverige. En uppdelning görs mellan den totalförsvarssamverkan som syftar till att skapa förmåga att försvara Sverige vid väpnat angrepp och den samverkan som sker inom ramen för fredstida krishantering. Det som skiljer dessa två situationer åt är det militära försvarets roll i samband med väpnat angrepp respektive fredstida krissituationer. Totalförsvarets samverkansbehov handlar dels om att militär och civila myndigheter ska kunna stödja varandra med olika slags resurser, och dels om att koordinera olika verksamheter. Civil-militär samverkan inom ramen för fredstida krishantering handlar om att skapa möjligheter att utnyttja Försvarsmaktens resurser i stöd till civila myndigheter. Det är främst i sammanhanget fredstida krishantering som civil-militär samverkan i Sverige är aktuell idag. Samverkansformerna mellan Försvarsmakten och de civila myndigheterna är under utveckling. Utvecklingen av civil-militära samverkansformer måste ta hänsyn till faktorer som den nya Försvarsmaktens behov av civilt stöd och förmåga att stödja civila myndigheter, totalförsvarets framtida utformning och uppgifter samt den nu aktuella frågan om Försvarsmaktens roll och uppgifter vid storskalig terrorism.
Abstract Due to recent changes in both military command system structure and in the Swedish crisis management system, the principles supporting cooperation between the Swedish armed Forces and civil government authorities need to be explored. The purpose of this study is to highlight and discuss the need for, as well as the prerequisite of civil-military cooperation at the national level in Sweden. The report separates civil-military cooperation aiming to defend Sweden should an armed occur, (total defence cooperation) from civil-military cooperation during peacetime crisis management. The role assigned to the Swedish Armed Forces during war, differs from the role assigned to the military during peacetime crisis. Total defence cooperation is about the need to coordinate between independent cilvil and military defence activities. The aim with civil-military cooperation in preparation for, and during peacetime crises, is to create conditions for using military resources in support of civil government authorities during crisis management. The civil-military cooperation that takes place today is mainly about peacetime crisis management. New forms of cooperation between the Swedish Armed Forces and civil government authorities are under development. This process must take into consideration on-going developments such as the future shaping and tasks of the Swedish Armed Forces.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182