Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fiberoptisk hydrofonarray - utvärdering av teknik och möjligheter.

Fiberoptisk hydrofonarray - utvärdering av teknik och möjligheter. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Kullander Fredrik, Levonen Mika, Morén Per, Olsson Andreas
Ort: Stockholm
Sidor: 18
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0950--SE)
Nyckelord Fiberoptisk sensor, hydrofon, interferometer, hydroakustik, minsensorer, fiber optic sensor, hydrophone, interferometer, hydroacoustics, mine sensor
Sammanfattning Ett prov med fiberoptiska hydrofoner genomfördes vid Oxdjupet 9-11 september 2002. Syftet med provet var i första hand att spela in experimentella data för att kunna utvärdera de fiberoptiska hydrofonernas prestanda vid mätning av mycket lågfrekventa signaler. Frågeställningen är om en signatur uppmätt med en fiberoptisk hydrofon kan ge en bättre klassificering än motsvarande signatur mätt med konventionella minsensorer. I rapporten jämförs experimentella data från fiberoptiska hydrofoner mätta vid olika fartygspassager med motsvarande data från både dynamisk tryckgivare och referenshydrofon. Nya erfarenheter från användandet av fiberoptiska hydrofoner vid fullskaleförsöket redovisas. Det höga ljudtrycket vid fartygspassage kom att orsaka oväntade störningar i signalen. I princip överstyrdes de fiberoptiska hydrofonerna vilket leder till att demoduleringsalgoritmen som använts upphör att fungera korrekt. En annan störning, en lågfrekvent svängning i området kring 2 Hz, som registrerades med de fiberoptiska hydrofonerna observerades inte i någon av de konventionella referenssensorerna. En möjlig orsak till svängningarna kan vara brister i ingjutningen av hydrofonelementen. De störningar som finns i de fiberoptiska registreringarna har till stor del försvårat analysen och därmed jämförelsen med de konventionella sensorerna. Baserat på dessa resultat är det därför svårt att se några uppenbara fördelar med fiberhydrofonerna i minsensortillämpningar. Fiberoptisk teknik kan ha en fördel i det att stora, yttäckande hydrofoner kan byggas.
Abstract A field experiment with fibre optic hydrophones was conducted at Oxdjupet Sept. 9-11 2002. The purpose was to collect experimental data suitable for evaluation of the fibre-optic hydrophone performance characteristics, especially at low frequencies. The question is, does a signature measured with a fibre-optic hydrophone have the potential to give better classification compared to a signature measured with a conventional mine sensor? In the report, we compare data from the fibre optic hydrophones measured at different ship passages with corresponding data from a dynamic pressure sensor and a reference hydrophone. Gained experiences from the use of fibre optic hydrophones in a full-scale experiment are summarized in the report. The high intensity caused by the passage of large ships gave unexpected disturbances in the signal. Basically, the fibre optic hydrophones were over-driven meaning that the used demodulating algorithm ceased to work correctly. Another disturbance, a low frequent oscillation around 2 Hz, observed in the fibre optic hydrophone recordings was not at all visible in the reference recordings. A possible explanation of these oscillations can be related to defects in the embedment of the hydrophone elements. The disturbances in the fibre optic signals have to a great extent complicated the analysis and by that the comparison with the reference sensors. Based upon these results we have not found any advantages of fibre-optic hydrophones for the use in mine sensor applications. However, fibre-optic techniques could make it possible to construct new types of hydrophones such as large, are covering sensors.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182