Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Benchmarking and validation of IR signature programs: SensorVision, CameoSim and RadThermIR.

Benchmarking and validation of IR signature programs: SensorVision, CameoSim and RadThermIR. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Hermansson Patrik, Hjelm Annica, Lindell Roland, Nelsson Claes, Persson Andreas, Sjökvist Stefan, Winzell Thomas
Ort: Linköping
Sidor: 46
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0952--SE)
Nyckelord CameoSim, IR, modellering, panel, RadThermIR, SensorVision, signatur, simulering, Thermovision, validering, CameoSim, IR, modelling, panel, RadThermIR, SensorVision, signature, simulation, Thermovision, validation
Sammanfattning Datorprogram för prediktion av optisk signatur hos mål i bakgrund är värdefulla verktyg för flera tillämpningar, t.ex. koncepstudier av nya plattformar, nya ytbeläggningar, värdering av ny sensorteknologi och taktikutveckling. Den här rapporten redovisar en validering av tre kommersiella program för prediktion av optisk signatur som finns vid F0I: SensorVision, CameoSim och RadThermIR. Som mål användes två plana paneler med olika emissivitet, den ena nära ett och den andra ca 0,5. Panelsignaturen mättes under en 24-timmarsperiod och radiansdata från panelerna registrerades så väl som kompletterande väder- och temperaturdata. Alla tre simuleringsprogrammen användes för att prediktera radiansen och kontakttemperaturen hos panelerna. Simuleringsresultaten jämfördes med mätresultaten och uppvisade stor överensstämmelse. Några avvikelser observerades och de analyseras och diskuteras i rapporten. Den största avvikelsen mellan mätningarna och simuleringarna är med största sannolikhet relaterade till väderparametrar såsom vindhastighet, vindriktning, molnighet, mm. Generellt sett var den lågemissiva panelen svårare att prediktera än färgpanelen och MWIR var svårare än LWIR. Arbetet gav värdefull erfarenhet av användningen av programmen.
Abstract Computer programs for prediction of optical signatures of targets in background are valuable tools for several applications such as study of new platform concepts, new coatings, assessments of new sensor technology and development of tactics. This report covers a validation activity of three commercial optical signature prediction programs available at F0I: SensorVision, CameoSim and RadThermIR. As targets two flat panels with different emissivity was used, one close to unity and the other approximately 0.5. The panel signature was measured for a complete 24-hour period and radiance data for the panels were collected as well as supporting data consisting of weather data and contact temperature data All three simulation programs were used to predict the radiance and the contact temperature of the panels. The simulation results were compared with the measurement results and they show considerable agreement. Some deviations were observed and they are analysed and discussed in the report. The largest deviations between measurements and modelling results are most likely related to weather parameters, such as windspeed, winddirection, cloudiness, etc. Generally, the low emissive panel was harder to predict than the paint panel, and MWIR was harder as compared to LWIR. The work gave valuable experience of the use of the programs.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182