Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Verifiering av SE-signaturmodeller.

Verifiering av SE-signaturmodeller. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Claésson Henrik, Brage Anders
Ort: Stockholm
Sidor: 18
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0955--SE)
Nyckelord Skalmodeller, randelementmodeller, potentialfält, integralrepresentationsmodeller, physical scale modelling, boundary element models, potential filed, integral representation models
Sammanfattning En ubåtsmodell med aktiva anoder samt ombordsittande sensorer har använts i ett försök där ubåtsmodellen har passerat en mätrigg i en vattentank samtidigt som ström sänds ut i anoderna. Den uppmätta elektriska potentialen från ubåtsmodellen används för att verifiera randelementkoden, som används för modellering. Vi visar även på skillnaden mellan att använda en integralrepresentationsmodell som bygger på en geometrisk förenkling och är en betydligt snabbare metod i jämförelse med den mer noggranna randelementmodellen. En sådan approximation skulle kunna användas till att styra ett reglersystem som aktivt påverkar den egna elektriska signaturen genom att sända ut strömmar, där reglersystemet skulle få sin referenssignal från de ombordsittande sensorerna. Ubåtsmodellens potentialfält påverkas olika av tankväggarna beroende på var den befinner sig under passagen och vi visar hur de teoretiska modellerna numeriskt kan kompensera för detta. Vi visar även på tankens inverkan på potentialfältet i jämförelse med en horisontellt planskiktad modell.
Abstract A physical scale model of a submarine with active anodes and hull mounted sensors have been used in an experiment where the submarine model has passed a rangeing area in a water tank while currents are transmitted from the anodes. The measured electric potential from the submarine model is used to verify the boundary element code, used for numerical modelling. We also show how an integral representation model based on a geometrical simplification and with a much faster solver stands in comparison to the more detailed boundary element model. Such an approximation could be used within a control algorithm that regulates the current flow from the anodes. The control algorithm would get its reference signal from the hull-mounted sensors. The potential field from the submarine model is effected different depending on where in the tank the submarine model is positioned and we show how the theoretical models numerically can be compensated for that. We also show the effect the tank has on the potential field in comparison to a horizontally layered model.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182