Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Bomavstånd och sensorer. En analys av intelligenta verkanssystem.

Bomavstånd och sensorer. En analys av intelligenta verkanssystem. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Boberg Bengt, Wernersson Åke
Ort: Stockholm
Sidor: 33
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0959--SE)
Nyckelord Bomavstånd, precisionsinmätning, associeringsfel, multisensorsystem, Miss-distance, precision measurement, association error, multisensor, system
Sammanfattning Ett system för precisionsbekämpning av markmål, ett "Intelligent Verkanssystem (IVS)" kräver i slutfasen en sekvens av mätningar och styråtgärder. I denna rapport påbörjas analys och strukturering av kopplingar/beroende/krav mellan verkanssystemet och sensorerna dvs basen för systemsyntes. Detta inkluderar signalbehandlingens möjligheter att extrahera robusta sensorsärdrag av typen delspridare och konturer på målet. Projektilen skall träffa utvald punkt på målet inom ±0.25 meter varför även målets orientering måste estimeras inom några grader. Analysmodellen utgår från ett koordinatsystem definierat av robotens hastighetsvektor och ett plan genom målet. Ekvationerna blir överskådliga (blockdiagonala) och fångar upp de dominerande osäkerheterna. Centralt i hela problemställningen är att estimera målets och träffpunktens koordinater relativt den rörliga sensorn. Ett stort antal parametrar varierar som beskriver sensorerna, plattformar, verkansdel, anflygningstaktik mm. I signaltolkningen är den största osäkerheten associeringsfelet mellan uppmätta delspridare på målet och modell. Associeringsfel ger felaktig sensortolkning som kan ge stora fel i skattning av målets position, orientering och även dess identitet.
Abstract A system for precision strikes against ground targets, an Intelligent Warhead System requires a certain sequence of measurements and control in the terminal phase. This report initializes an analysis and structures the connection, dependencies and requirements between the warhead systems and the sensors, i.e. the base for system synthesis. This includes the possibilities of the signal processing to extract robust sensor features such as sub-scatters and target contours. The projectile should hit the desired point-of-impact within s 0.25 meter and therefore the target attitude must be estimated within a few degrees. The analysis model is based on a coordinate system defined by the robot velocity vector and a plane through the point-of-impact. The equations become clear (block diagonal) and capture the dominant uncertainties. Central for the problem is to estimate the coordinates of the target and the point-of-impact relative to the moving sensor. A large number of parameters describing the sensors, platforms, warhead system, and the homing tactics (approach path) do vary. In the signal interpretation the dominant uncertainty is the association error between measured sub-scatters on the target and model. Association error results in erroneous sensor interpretations which gives rise to large errors in the estimation of target position, attitude, and also identity.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182