Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Optimal motion control of a ground vehicle.

Optimal motion control of a ground vehicle. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Anisi David A
Ort: Stockholm
Sidor: 74
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0961--SE)
Nyckelord Obemannade markfordon, optimal reglering, banplanering, unmanned ground vehicle, optimal control, motion planning
Sammanfattning Denna rapport undersöker möjligheten att tillämpa optimal styrning och då framförallt, Pontryagins Maximumprincip (PMP), till att framställa styrlagar som styr en mobil plattform mellan fördefinierade punkter i tillståndsrummet. Först riktar vi uppmärksamheten mot Dubins och Reeds-Shepps problem och studerar hur tidsoptimala banor för dessa två bilmodeller ser ut. Dessa banor visar sig bestå av cirkelbågar med maximal krökning och raka linjer som tangerar varandra i beröringspunkterna. Tillräckliga familjen av banor, F , presenteras för var och en av dessa två bilmodeller. Dessutom presenteras en algoritm för att hitta den tidsoptimala banan inuti F. Algoritmen bygger på rent geometriska resonemang vilket gör den synnerligen lämplig för numeriska tillämpningar. Därefter studerar vi möjligheten att generera mjukare och mer flexibla banor. Detta för att minska slitaget på styranordningen och höja robustheten för eventuella osäkerheter i omvärldsbilden. Trots en del uppmuntrande simuleringsresultat, visar sig vårt tillvägagångsätt vara numeriskt instabilt. Efter en noggrann undersökning, sluter vi oss till att det studerade problemet är singulärt. Slutligen, för att undvika de numeriska hindren, begagnar vi störningsräkning. Med utgångspunkt i de tidsoptimala lösningarna, studerar vi hur en liten förändring i design parametern (och därmed i hamiltonianen), visar sig i termer av de genererade banorna. Dock divergerar även denna metod numeriskt.
Abstract This report investigates how Optimal Control and above all, the Pontryagin Maximum Principle (PMP), can be used to find algorithms for steering a mobile platform between two pre-specified points in the state space. First the problem of finding time-optimal paths for Dubins´ as well as Reeds-Shepp´s car models is considered. They turn out to be the concatenation of circular arcs of maximum curvature and straight line segments, all tangentially connected (i.e. essentially bang-bang solutions). For each of these car models, a sufficient family of paths F , is presented. In addition, an algorithm for synthesizing the optimal path, i.e. to pinpoint the global optimum inside F , is provided. The nature of the presented algorithm is geometrical, which makes it highly suitable for numerical computations. We then consider the problem of generating smoother, more flexible and pliable paths. This helps us to reduce the impairment of the steering device, but also raises the robustness with respect to any possible uncertainties. Despite some rewarding simulation results, the presented concept turns out to suffer from severe numerical instability properties. Upon a more careful investigation, it turns out that the problem at hand is singular. Finally, in an effort to reduce the numerical difficulties, an alternative approach, viz. the Method of Perturbation is adopted. Taking the synthesized time-optimal paths as the starting point, the idea is to study how a small change in the design parameter influences the generated paths. However, this approach turns out to be numerically divergent as well.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182