Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

CARABAS-II campaign Vidsel 2002. Forest Report.

CARABAS-II campaign Vidsel 2002. Forest Report. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Walter Fredrik
Ort: Linköping
Sidor: 55
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0962--SE)
Nyckelord skogsinventering, stamvolym, stamtäthet, stamdiameter, trädhöjd, SAR, VHF, CARABAS-II, Vidsel, forest inventory, stem volume, stem density, stem diameter, tree height
Sammanfattning I samband med radardatainsamlingar utförda av Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) genomfördes en detaljerad skogsinventering av markområdet. Inventeringen utfördes i omgivningarna kring Nausta by vid försöksområdet RFN, Vidsel, Sverige. Varje studerat skogsområde delades in i homogena skogsbestånd med avseende på skogskaraktäristik. Inventeringen resulterade i skattningar av viktiga skogsparametrar, dvs stamvolym, stamtäthet, trädhöjd och stamdiameter. Positionerna för objekten som F0I studerade mättes in med GPS-mottagare. Vid varje objekt utfördes detaljerade mätningar av enstaka träd, vilket gör det möjligt att skapa en detaljerad modell av skogen i närheten av objekten. Fältmätningarna utfördes 2002-06-12--15 av Fredrik Walter, Dianthus, och Johan Fransson, Sveriges Lantbruksuniversitet. Insamlat och bearbetat data som presenteras finns tillgängligt i digital form på en CD som kan erhållas från FOI. Tillhörande filnamn finns angivna i rapporten.
Abstract In relation to studies performed by the Swedish Defence Research Agency (FOI) a detailed forest inventory in the study area has been carried out. The inventory was preformed nearby the village Nausta at the RFN missile range, Vidsel, Sweden. The forest at each study site was divided into homogenous forest stands with respect to forest characteristics. The inventory resulted in stand-wise average estimations of important forest parameters, e.g. stem volume, stem number density, tree height, and stem diameter. The positions for the objects studied by FOI were collected using GPSmeasurements. At each object detailed measurements of single tree positions and single tree characteristics were made, which makes it possible to create detailed models of the forest nearby the objects studied. The field measurements were conducted 2002-06-12--15 by Fredrik Walter, Dianthus, and Johan Fransson, Swedish University of Agricultural Sciences. The collected and processed data presented here are available in digital form on a CD issued by F0I. The corresponding file names are given throughout this report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182