Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fransk försvars- och säkerhetspolitik. Mål, prioriteringar och drivkrafter.

Fransk försvars- och säkerhetspolitik. Mål, prioriteringar och drivkrafter. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sundberg Anna
Ort: Stockholm
Sidor: 132
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0964--SE)
Nyckelord Frankrike, försvars- och säkerhetspolitik, EU, ESFP, NATO, transatlantiska länken, USA, Tyskland, Storbritannien, France, defence- and security policy, ESDP, transatlantic relations, Germany, Great Britain, Försvaranalys, Defence Analysis
Sammanfattning Syftet med rapporten har varit att göra en bred översikt av fransk försvars- och säkerhetspolitik och att förklara dessa prioriteringar genom att i den historiska och samtida kontexten söka drivkrafter och bevekelsegrunder. Fokus har lagts på fransk syn på nationellt oberoende. EU, ESFP, NATO och USA samt på Frankrikes bilaterala relationer till Tyskland och Storbritannien. Varje avsnitt rymmer ett avsnitt om bakgrund, nutid och framtid. Analysen visar att framför allt den historiska kontexten, i form av historiska erfarenheter och gaullismen, gjort tydliga avtryck på dagens franska självbild och världsuppfattning, dvs, de rådande föreställningarna om det egna landet och om omvärlden. Dessa föreställningar är av stor betydelse för de politiska prioriteringar som görs idag.
Abstract The aim of the report is to give a broad overview of France´s defence- and security policy and to explain its priorities by seeking motives and explanations in an historic and contemporary context. The report focuses on the French view of national independence. EU, ESDP, NATO, the United States, and on France´s bilateral relations with Germany and Great Britain. Each section includes a description of the historic background, the current situation and the future outlook. The analysis shows above all that the historic context abd Gaullism have left deep imprints on the prevailing notions on France´s current self-image and view of the surrounding world. These notions have a significant impact on today´s political priorities.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182